علوم پایه پزشکی ایران, سال (2006-9)

عنوان : Comparison of BMD, muscle strength and some hormonal and some hormonal and biochemical factors of blood serum in athletic groups (volleyball and taekwondo) and non athletic girls ( مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD)، قدرت عضلات و برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی دختران ورزشکار (والیبال و تکواندو) و غیر ورزشکار )

نویسندگان: ناهید بیژه , سیدرضا عطارزاده حسینی , حمید رضا هاتف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پوکی استخوان یا استئوپروز1 بیماری است که باعث نازک و شکننده‌شدن استخوانها می‌شود. در این بیماری قدرت و استحکام استخوانها به طور تدریجی وخیلی آرام بدون هیچ نشانه‌ای از بین می‌رود و همین امر باعث آسان ترک خوردن و دردهای شدید استخوانی می‌شود. یکی از راههای جلوگیری از پوکی استخوان شروع ورزش منظم از دوران کودکی و نوجوانی بوده که برای حفظ سلامت و داشتن استخوانهایی نیرومند ضروری به نظر می‌رسد. هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان تراکم استخوان (BMD)2 ، محتوای استخوان (BMC)3 ، قدرت عضلانی و خصوصیات آنتروپومتریک در دختران ورزشکار تکواندوکار و والیبالیست و مقایسه آن با گروه غیر ورزشکار بود. مواد و روش کار: آزمودنی‌های این پژوهش تعداد 13 نفر از دختران ورزشکار تکواندوکار با میانگین قد (61/5 6/161) ، میانگین وزن (01/5 2/56) و میانگین سن(78/2 69/19) و 12 دختر غیر ورزشکار با میانگین قد (19/4 160)، میانگین وزن (64/6 8/52) و میانگین سن(9/1 5/21) بودند. گروه ورزشکار با مراجعه به سالن‌های ورزشی رزمی در سطح شهر و با استفاده از پرسشنامه از بین افرادی که حداقل 7 سال سابقه ورزشی مستمر داشتند و از سلامت کامل جسمی بدون سابقه بیماری (بیماری‌های موثر بر پوکی استخوان) برخوردار بودند، به طور داوطلبانه انتخاب شدند. با استفاده از روش DEXA که دقیق ترین روش سنجش تراکم استخوان است تراکم استخوان نواحی ران (گردن و دیواره) و سه مهره کمری (L4,L3,L2) و قدرت عضلات چهار سرران و همسترینگ (انقباض کانسنتریک) با استفاده از دستگاه کین- کام اندازه‌گیری شد. سطح کلسیم و فسفر سرم خون و سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و میزان فعالیت هورمون پاراتورمون در حالت ناشتا اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج حاصل نشان داد: 1- میزان تراکم استخوان مهر‌ه‌های کمری در میان تکواندوکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معنی‌داری وجود نداشت گرچه میانگین مقدار متوسط تراکم استخوان سه مهره کمری (L4,L3,L2) (گرم به سانتی‌‌متر مربع) در تکواندوکاران پایین‌تر از غیر ورزشکاران بوده (05/0 > P). 2- تفاوت معنی‌داری بین متوسط تراکم استخوان‌ ناحیه ران (گردن و دیواره) تکواندوکاران و غیر ورزشکاران وجود نداشت گرچه مقدار متوسط تراکم استخوان ناحیه ران تکواندوکاران بیشتر از غیر ورزشکاران بود (05/0 > P). 3- بین میانگین قدرت عضلات همسترینگ و چهارسرران (حداکثر گشتاور عضلات و توان) به هنگام انقباض کانسنتریک تفاوت معنی‌دای به نفع تکواندوکاران وجود داشت. (04/0< ‍‍P) نتیجه گیری: بطور کلی نتایج حاضر نشان داد که تکواندوکاران در ناحیه ران دارای قدرت عضلانی بالاتر و تراکم استخوانی بیشتری نسبت به غیر ورزشکاران بودند، در حالیکه در ناحیه مهره‌های کمری دارای متوسط تراکم استخوانی پایین‌تری نسبت به غیر ورزشکار بودند که شاید بدلیل فشار زیاد دراین ناحیه و اختلافات تغذیه‌ای در این گروه ورزشکاران باشد. بنابراین همانطور که ورزش منظم و متعادل می‌تواند اثرات سودمند بر افزایش تراکم استخوان داشته باشد، لازم است که ورزشکاران از یک شدت مناسب ورزش همراه با تغذیه مناسب و متعادل برخوردار باشند. کلمات کلیدی:تراکم استخوان،محتوای استخوان،ورزش

کلمات کلیدی

, مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD), قدرت عضلات و برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی دختران ورزشکار (والیبال و تکواندو) و غیر ورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102464,
author = {بیژه, ناهید and عطارزاده حسینی, سیدرضا and حمید رضا هاتف},
title = {Comparison of BMD, muscle strength and some hormonal and some hormonal and biochemical factors of blood serum in athletic groups (volleyball and taekwondo) and non athletic girls},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2006},
month = {September},
issn = {2008-3874},
keywords = {مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD)، قدرت عضلات و برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی دختران ورزشکار (والیبال و تکواندو) و غیر ورزشکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Comparison of BMD, muscle strength and some hormonal and some hormonal and biochemical factors of blood serum in athletic groups (volleyball and taekwondo) and non athletic girls
%A بیژه, ناهید
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A حمید رضا هاتف
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2006

[Download]