دانش و توسعه, دوره (17), شماره (32), سال (2010-4) , صفحات (147-163)

عنوان : ( بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , حسن احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشمش بعد از پسته، دومین قلم صادراتی در زیربخش کشاورزی ایران به شمار می رود. در این مطالعه، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت و حجم کشمش صادراتی مورد بررسی قرار گرفت که بدین منظور اطلاعات 1349 مورد استفاده قرار گرفت. و به کمک الگوی خود توضیح ی با - سری زمانی مربوط به دوره 1387 تحلیل گردید. (ARDL) وقفه های توزیعی نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم وجود رابطه بلند مدت میان متغیر های حجم صادرات، قیمت صادراتی و نرخ واقعی ارز بوده و با توجه به شرایط رقابتی بازار جهانی کشمش، افزایش حجم صادرات ایران بدون تأثیر معنی دار بر قیمت آن موجب افزایش درآمد و سود حاصل از تجارت این محصول می گردد . همچنین، کاهش در حجم صادرات برای یک سال به سبب از دست رفتن خریداران، موجب کاهش حجم صادرات در سالهای آتی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, شمش, نرخ ارز, قیمت صادراتی, حجم صادرات, الگوی خود توضیحی با وقفه های ARDL توزیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024646,
author = {کرباسی, علی رضا and حسن احمدی},
title = {بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {17},
number = {32},
month = {April},
issn = {2008-1456},
pages = {147--163},
numpages = {16},
keywords = {شمش، نرخ ارز، قیمت صادراتی، حجم صادرات، الگوی خود توضیحی با وقفه های ARDL توزیعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران
%A کرباسی, علی رضا
%A حسن احمدی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]