دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14

عنوان : ( اثرات کشندگی چهار حشره کش روی مراحل تخم و لارو سن اول بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: آیدا ایوبی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , علی جوینده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالتورى سبزStephens Chrysoperla carnea یک عامل بیولوژیک عمومى است که بطور معمول براى کنترل آفات حشره اى بویژه در گلخانه ها بکار مى رود. اثرات کشندگی چهار حشره کش پرمصرف ایمیداکلوپرید، لوفنورون، تیامتوکسام و تیودیکارب روی مراحل تخم و لارو سن اول C. carnea در آزمایشگاه با شرایط دمایC °25±2 و رطوبت نسبی 10±60% و دوره روشنایی10 ساعته مورد مطالعه قرار گرفت. تخم ها به روش غوطه ورسازی و لاروها به روش تماس با باقی مانده ی سموم در معرض حشره کش ها قرار گرفتند. در مراحل رشدی مورد مطالعه، ارتباط مثبتی بین غلظت حشره کش ها و میزان مرگ ومیر مشاهده شد. تیودیکارب فاقد اثر تخم کشی بود، در حالی که تیامتوکسام باLC50 برابر 1.90 میکروگرم ماده ی مؤثره در لیتر بیشترین میزان تخم کشی را داشت. سمیت حشره کش های مورد آزمایش روی تخم به ترتیب تیودیکارب< لوفنورون< ایمیداکلوپرید< تیامتوکسام بود. در مرحله ی لارو سن1 تیامتوکسام با LC50 برابر 0.55 میکروگرم ماده ی مؤثره در لیتر (بیشترین) و لوفنورون با LC50 برابر 44.02 میکروگرم ماده ی مؤثره در لیتر کمترین سمیت را داشتند، میزان سمیت تیامتوکسام نسبت به لوفنورون، تیودیکارب و ایمیداکلوپرید به ترتیب 80، 29 و 25 برابر بیشتر بود. بنابر نتایج حاصله کاربرد آفت کش تیامتوکسام در برنامه های کنترل تلفیقی آفات مناسب به نظر نمی رسد، همچنین باتوجه به سمیت کمتر حشره کش لوفنورون و تیودیکارب، جهت استفاده از این ترکیب در برنامه های کنترل تلفیقی آفات نیاز به تحقیقات بیشتری است.

کلمات کلیدی

, Chrysoperla carnea, ایمیداکلوپرید, تیامتوکسام, تیودیکارب و لوفنورون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024647,
author = {ایوبی, آیدا and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد and علی جوینده},
title = {اثرات کشندگی چهار حشره کش روی مراحل تخم و لارو سن اول بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {Chrysoperla carnea، ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام، تیودیکارب و لوفنورون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات کشندگی چهار حشره کش روی مراحل تخم و لارو سن اول بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی
%A ایوبی, آیدا
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%A علی جوینده
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]