دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14

عنوان : ( مقایسه ی حساسیت حشرات کامل نر و ماده ی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) به سه حشره کش در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: آیدا ایوبی , غلامحسین مروج , جواد کریمی برنگ , علی جوینده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالتوری سبز Chrysoperal carnea Stephens یکی از گونه های بسیار مفید خانواده ی Chrysopidae است که از نظر اقتصادی نقش مهمی جهت کنترل زیستی داشته و در برنامه هاى کنترل تلفیقى آفات علیه آفات مکنده بکار مى رود. با توجه به اهمیت این گونه، حساسیت حشرات کامل نرو ماده ى C. carnea به طور جداگانه با روش تماس با باقیمانده ى سموم به حشره کش های تیامتوکسام، تیودیکارب و ایمیداکلوپرید در آزمایشگاه با شرایط دمایC° 25±2، رطوبت نسبی 10±60% و دوره روشنایی10 ساعته مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که حشرات نر نسبت به هر سه ترکیب ذکر شده حساسیت بیشتری در مقایسه با حشرات ماده داشتند. نتایج مقایسه حساسیت حشرات نر و ماده با استفاده از نسبتLC50 و حدود 95% آن نشان داد که شاخص LC50 حشره کش ذکر شده روی حشرات ماده به ترتیب 9.55، 5.76 و 1.15 برابر میزان این شاخص برای حشرات نر بود. بیشترین میزان سمیت توسط تیامتوکسام روی حشرات نر و ماده (به ترتیب باLC50 برابر 8.83و μg ai. L-1 73.05) مشاهده شد. جثه ى کوچکتر، بزرگ تر بودن نسبت سطح به حجم و کمتر بودن میزان ذخیره چربی حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده از دلایل احتمالی حساسیت بیشتر حشرات نر ذکر گردید.

کلمات کلیدی

, Chrysoperla carnea, ایمیداکلوپرید, تیامتوکسام,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024648,
author = {ایوبی, آیدا and مروج, غلامحسین and کریمی برنگ, جواد and علی جوینده},
title = {مقایسه ی حساسیت حشرات کامل نر و ماده ی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) به سه حشره کش در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {Chrysoperla carnea، ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام، تیودیکارب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی حساسیت حشرات کامل نر و ماده ی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) به سه حشره کش در شرایط آزمایشگاهی
%A ایوبی, آیدا
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی برنگ, جواد
%A علی جوینده
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]