زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (1), شماره (1), سال (2011-8) , صفحات (1-10)

عنوان : ( زمین شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد) )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , محراب مرادی نقندر , احسان سلاطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده منطقه مورد مطالعه در فاصله 15 کیلومتری جنوب خاوری گناباد واقع شده است. در این منطقه شیل و ماسه سنگ های ژوراسیک تحت تاثیر دگرگونی ناحیه ای (کوهزایی زمان ژوراسیک- کرتاسه) به اسلیت و کوارتزیت دگرگون شده اند. در مجاورت با بیوتیت گرانودیوریت، اسلیت به انواع شیست دگرکون شده است. بیوتیت گرانودیوریت پورفیری به صورت باتولیت با روند تقریبی شرقی- غربی در اسلیت و کوارتزیت های ژوراسیک نفوذ نموده است. براساس ترکیب کانی شناختی و پذیرفتاری مغناطیسی کم [(5 to 11) × 10-5 SI], ، بیوتیت گرانودیوریت پورفیری مربوط به سری ایلمینیت (نوع احیایی) و از گرانیت های نوع S است. بیوتیت گرانودیوریت از نوع متا آلومینوس بوده و عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ (LILE) شامل Rb, Ba, Zr, Th, Hf, K و عناصر کمیاب (REE) شامل Ce, Sm غنی-شدگی و عناصر Sr, P, Ti کاهیدگی نشان می دهند. در نمودار عناصر کمیاب، غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک (LREE) در حد متوسط و کاهیدگی عناصر خاکی سنگین (HREE) در حد عادی مشاهده می شود. با توجه به پایین بودن نسبت 45/7 تا 5/11 = La/Yb)n ( و عناصر کمیاب ماگمای گرانودیوریتی منشاء پوسته قاره ای داشته است. هورنبلند مونزونیت پورفیری، هورنبلند بیوتیت مونزونیت پورفیری و بیوتیت مونزونیت پورفیری که از بیوتیت گرانودیوریت جوانتر هستند در منطقه شناسایی شدند. براساس ترکیب کانی شناختی و پذیرفتاری مغناطیسی زیاد[(>500) × 10-5 SI] ، مونزونیت ها مربوط به سری مگنتیت (نوع اکسیدان) و از گرانیت های نوع I هستند. غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک (LREE) در حد متوسط و کاهیدگی عناصر خاکی سنگین (HREE) زیاد است. نسبت 6/9 تا 64 = La/Yb)n ( بسیار متفاوت است. مونزونیت ها خارج از محدوده پوسته قاره ای منشا گرفته اند. زون های دگرسانی مهم که در محدوده بیوتیت گرانودیوریت شناسایی شدند عبارتند از: سرسیتیک، پروپلیتیک، سیلیسی، آرژیلیک و تورمالین. براساس نتایج زمین شناسی- زمین شیمیایی، زون های دگرسانی و پذیرفتاری مغناطیسی، بیوتیت گرانودیوریت این منطقه پتانسیل کانه زایی W-Au-Sn را دارند

کلمات کلیدی

, گرانودیوریت, مونزونیت, گناباد, پوسته قاره ای, نجم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024654,
author = {کریم پور, محمدحسن and مرادی نقندر, محراب and سلاطی, احسان},
title = {زمین شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد)},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {2251-7057},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {گرانودیوریت، مونزونیت، گناباد، پوسته قاره ای، نجم آباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد)
%A کریم پور, محمدحسن
%A مرادی نقندر, محراب
%A سلاطی, احسان
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2011

[Download]