علوم اجتماعی, دوره (8), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (19-45)

عنوان : ( عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی )

نویسندگان: حسین بهروان , فرهاد بیانی التون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی شدت اختلال هویت جنسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن می باشد . روش انجام پژوهش پیمایش می باشد. جامعه آماری تمام افراد دارای اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی استان خراسان رضوی و مرکز اورژانس اجتماعی شهید نواب صفوی تهران بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 160 نفر انتخاب شده است. روش نمونهگیری، تصادفی ساده با استفاده از فهرست افراد مراجعه کننده به دو مرکز یاد شده بوده و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. یافتهها نشان میدهد اختلال هویت جنسی (عدم پذیرش هویت جنسی) در میان افراد نمونه میزان بالایی دارد به گونهای که در دامنه احساس رضایت از کنش اجتماعی با همسالان » 4 می باشد ، همچنین متغیرهای / 1-5 ) میانگین اختلال 76 ) رابطه معنی دار و معکوسی بر اختلال هویت « کسب تایید اجتماعی از سوی همسالان همجنس » و « همجنس میزان تاثیرپذیری از الگوی » ،« اختلال در همانند سازی » ،« اختلال در جامعه پذیری » جنسی دارند و متغیرهای به صورت معنی دار و « دریافت برچسب اجتماعی جنس مخالف از سوی دیگران » و « رفتاری غیرهمجنس مستقیم با اختلال هویت جنسی دارای رابطه ی معناداری هستند. نتیجه تحقیق نشان میدهد عوامل اجتماعی با تاکید بر یادگیری اجتماعی و عوامل خانوادگی با بروز و رشد اختلال هویت جنسی رابطه معناداری دارد

کلمات کلیدی

کلیدواژها: هویت جنسی؛ تعامل اجتماعی؛ تایید اجتماعی؛ جامعه پذیری؛ درونی سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024662,
author = {بهروان, حسین and بیانی التون, فرهاد},
title = {عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {19--45},
numpages = {26},
keywords = {کلیدواژها: هویت جنسی؛ تعامل اجتماعی؛ تایید اجتماعی؛ جامعه پذیری؛ درونی سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی
%A بهروان, حسین
%A بیانی التون, فرهاد
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2011

[Download]