همایش ملی توسعه کنترل بیولوژیک در ایران , 2011-07-27

عنوان : ( بررسى حساسیت حشرات کامل بالتورى سبز(Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول، در شرایط آزمایشگاهى )

نویسندگان: آیدا ایوبی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , علی جوینده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالتورى سبز Chrysoperla carnea یک عامل بیولوژیک عمومى است که بطور معمول براى کنترل آفات حشره اى بویژه در گلخانه ها بکار مى رود. روشهاى شیمیایى جهت کنترل آفات کشاورزى اگرچه امروزه یکى از مؤثرترین راهکارها محسوب شده ولى آلودگى هاى زیست محیطى ناشى از آنها همواره مورد توجه جامعه علمى بوده است. استفاده ى بى رویه و نامناسب از حشره کش ها یکى از چالش هاى عمده در کاهش راندمان کنترل بیولوژیک بخصوص کارایى دشمنان طبیعى آفات در مزارع و گلخانه ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق، اثرات کشندگى 4 حشره کش پرمصرف روى حشرات کامل نرو ماده ى C. carnea به طور جداگانه با روش تماس با باقیمانده ى سموم مورد بررسى قرار گرفت. نتایج این بررسى نشان داد که سمیت حشره کش هاى مورد آزمایش به ترتیب لوفنورون< تیودیکارب< ایمیداکلوپرید< تیامتوکسام روى حشرات نر و ماده بود. حشرات نر حساسیت بیشترى نسبت به ماده ها به این ترکیبات داشتند. با توجه به LC50 برآورد شده ى تیامتوکسام (8 =LC50 و 70 =LC50 میکرو گرم ماده ى مؤثر در لیتر، به ترتیب علیه حشرات نر وماده)، سمیت بسیار بالایى را نشان داد. حشره کش لوفنورون، که از گروه بازدارنده های سنتز کیتین می باشد، در غلظت هاى بالاتر از دوز مزرعه اى توصیه شده روى حشرات کامل هر دو جنس نر وماده کاملا بى اثر بود. نتایج این بررسى در صورت مطابقت با شرایط مزرعه اى نشان مى دهد که لوفنورون مى تواند به عنوان بعنوان حشره کشى مناسب در برنامه هاى کنترل تلفیقى آفات محسوب گردد.

کلمات کلیدی

, Chrysoperla carnea, ایمیداکلوپرید, تیامتوکسام, تیودیکارب و لوفنورون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024672,
author = {ایوبی, آیدا and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد and علی جوینده},
title = {بررسى حساسیت حشرات کامل بالتورى سبز(Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول، در شرایط آزمایشگاهى},
booktitle = {همایش ملی توسعه کنترل بیولوژیک در ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Chrysoperla carnea، ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام، تیودیکارب و لوفنورون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسى حساسیت حشرات کامل بالتورى سبز(Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول، در شرایط آزمایشگاهى
%A ایوبی, آیدا
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%A علی جوینده
%J همایش ملی توسعه کنترل بیولوژیک در ایران
%D 2011

[Download]