آبیاری و زهکشی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (176-185)

عنوان : ( بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) )

نویسندگان: امین علیزاده , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو پارامتر دما و بارش از مهمترین پارامترهای هواشناسی در تعیین نقش و پراکندگی سایر عناصر اقلیمی و نیز از شاخصهای مهم در طبقه بندی های اقلیمی به شمار می رود. علاوه بر این، اثرات انکارناپذیری بر فعالیت های انسانی، طبیعی و علی الخصوص در زمینه کشاورزی دارند. لذا داشتن شناخت لازم از میزان این پارامترها، تغییرات آنها و پیش بینی این پدیده ها کمک شایانی در جهت برنامه ریزی دقیق تر در حوزه های مختلف خواهد داشت. این تحقیق، با هدف بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر پدیده های بارش و دمای متوسط ایستگاه سینوپتیک مشهد، در دوره آماری 2010-1956 صورت گرفته است. بدین منظور، با استفاده از رگرسیون گام به گام و با محدودکردن داده های ورودی به مدل، و نیز قائل شدن دو دوره آموزش و ارزیابی، مدل هایی برای پیش بینی این پارامترها به صورت های ماهانه و فصلی ارائه شده است. آماره های به دست آمده حاکی از آن است که این مدل ها کارایی مناسبی برای برآورد پارامترهای مزبور داشته اند. در حالت کلی، این کارایی برای مدل های ماهانه بیشتر از دوره های فصلی بوده و برای پارامتر دمای متوسط، مناسب تر از بارش می باشد. لذا می توان از مدل های ماهانه ارائه شده برای دو پارامتر بارش و دمای متوسط در تحقیقات مربوطه استفاده به عمل آورد

کلمات کلیدی

, : الگوهای پیوند از دور, بارش, دمای متوسط, رگرسیون گام به گام, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024680,
author = {علیزاده, امین and عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and انصاری, حسین},
title = {بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7942},
pages = {176--185},
numpages = {9},
keywords = {: الگوهای پیوند از دور، بارش، دمای متوسط، رگرسیون گام به گام، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)
%A علیزاده, امین
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2011

[Download]