پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2011-10-07

عنوان : ( استفاده از دو دزیمتر در تخمین دز موثر نوترون برای هندسه های APوPA )

نویسندگان: حمیده یزدان دوست , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Optimal algorithm combine the reading of two dosimeters that one of them have been on the chest and the other on the back properly; to obtain the best estimate for the effective dose. In this study, optimal algorithm was calculated for standard radiation AP and PA sources of neutron. This algorithm can be calculated in two ways.

کلمات کلیدی

, Optimized Algorithm, Effective Dose, Dose Equivalent
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024710,
author = {یزدان دوست, حمیده and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {استفاده از دو دزیمتر در تخمین دز موثر نوترون برای هندسه های APوPA},
booktitle = {پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {Optimized Algorithm; Effective Dose; Dose Equivalent},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از دو دزیمتر در تخمین دز موثر نوترون برای هندسه های APوPA
%A یزدان دوست, حمیده
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2011

[Download]