ششمِن کنگره ملی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن )

نویسندگان: مجید خندان بکاولی , جعفر بلوری بزاز , ایرج رحمانی , جعفر نجفی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طراحی فونداسیونها بسیار متداول است که در ابتدا فونداسیونی سطحی با سیستم پی رادیه برای انتقال بارهای روسازه به خاک، به عنوان اولین گزینه مد نظر قرار گیرد و سپس در صورت عدم کفایت باربری ژئوتکنیکی یا جهت کاهش نشستهای فونداسیون، از گروه شمع در زیر آن استفاده شود. هنگامی که یک پی شمعی در خصوص یک پروژه ضرورت می یابد لازم است با انجام یک تحلیل هزینه ای با در نظر داشتن معادلات نشست و ظرفیت باربری تعداد، طول و قطر شمع، بهینه ترین آرایش شمع های مورد نیاز را با حداقل هزینه تعیین نمود. در گذشته روش های کلاسیک شامل روشهای عددی و تحلیلی در بهینه سازی سازه ها استفاده می گردید اما هریک از این شیوه ها محدودیت های خاص خود را دارند. امروزه با گسترش مسائل بهینه سازی و اهمیت رسیدن به بهینه کلی و عدم پاسخگوئی روش های کلاسیک، از روش های جستجوی تصادفی همه جانبه فضای مسئله استقبال بیشتری شده است. به عنوان مثال الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای تکاملی می باشد که از روند تکامل موجودات زنده طی نسل های مختلف الهام گرفته شده است. این الگوریتم در بهینه سازی سازه ها به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با استفاده از برنامه MATLAB و عناصر و عملگرها موجود در الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی آرایش نامتقارن و هزینه اجرای شمع ها تحت بارگذاری نامتقارن وارد بر پی استفاده شده است. بدین صورت که متغیرها و توابع هدف مسئله مورد نظر تعیین شده و سپس با بهره گیری از روش الگوریتم ژنتیک و محیط برنامه نویسی MATLAB برنامه کامپیوتری تدوین گشته است. هدف این برنامه تأمین کلیه شرایط فنی و اجرایی و تعیین پارامترهای طراحی جهت دستیابی به جواب بهینه می باشد. روند بهینه یابی گاه ممکن است منجر به کاهش 50 درصدی هزینه طرح نیز شود.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, گروه شمع, الگوریتم ژنتیک, بارگذاری نامتقارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024725,
author = {مجید خندان بکاولی and بلوری بزاز, جعفر and ایرج رحمانی and جعفر نجفی زاده},
title = {بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن},
booktitle = {ششمِن کنگره ملی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {بهینه سازی، گروه شمع، الگوریتم ژنتیک، بارگذاری نامتقارن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن
%A مجید خندان بکاولی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A ایرج رحمانی
%A جعفر نجفی زاده
%J ششمِن کنگره ملی عمران
%D 2011

[Download]