اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (46-57)

عنوان : ( بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران )

نویسندگان: فاطمه رضاپور , محمود دانشورکاخکی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، تقاضای گروه های اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران برای دوره زمانی1361 تا 1386 بررسی شده است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی (LA/AIDS)، شاخص تقریب خطی لاسپیرس و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر متوسط جمعیت خانوار در بیشتر معادلات تاثیر معناداری بر تقاضای خانوار داشته است. قیود همگنی و تقارن نیز مورد آزمون قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که تمامی گروه های خوراکی مورد بحث دارای کشش های خودقیمتی منفی می باشند و به استثنای انواع گوشت، خشکبار، روغن ها و چربی ها و قند و شکر و شیرینی ها سایر گروه های کالایی بی کشش هستند و از میان آن ها حبوبات بی-کشش ترین و خشکبار باکشش ترین گروه می باشد. لذا، دولت می تواند از سیاست های قیمت گذاری در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و اصلاح الگوی مصرف برای گروه های مذکور که مصرف آن ها نسبت به تغییرات قیمتشان حساسیت بالایی دارد، در درازمدت استفاده کند. همچنین، غلات و فرآورده های آن، انواع نان وتخم مرغ در سبد خوراکی خانوارهای شهری، جزو گروه های ضروری هستند و حذف ناگهانی یارانه از گروه های یارانه دار مطلوب نبوده و کاهش تدریجی آن توصیه می شود. انواع گوشت، میوه های تازه و سبزی های تازه لوکس و حبوبات نیز جزو گروه های پست به حساب آمده است.

کلمات کلیدی

, سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی, شاخص قیمتی تقریب خطی لاسپیرز, متوسط جمعیت خانوار, کشش های قیمتی و درآمدی, مناطق شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024737,
author = {رضاپور, فاطمه and دانشورکاخکی, محمود and محمدی, حسین},
title = {بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {46--57},
numpages = {11},
keywords = {سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی- شاخص قیمتی تقریب خطی لاسپیرز- متوسط جمعیت خانوار- کشش های قیمتی و درآمدی- مناطق شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران
%A رضاپور, فاطمه
%A دانشورکاخکی, محمود
%A محمدی, حسین
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2011

[Download]