مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (8), شماره (13), سال (2011-12) , صفحات (103-123)

عنوان : ( واکاوی لطیف های تبادل شده دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی )

نویسندگان: انسی کرامتی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوخ طبعی از جملة نیازهای نوجوانان است که بروز آن در قالب هایی مختلف و از جمله بیان لطیفه تجلی می یابد. دانش آموزان با شنیدن هر لطیفه ، تجاربی را در قالب برنامه درسی پنهان کسب می نمایند که عواطف و هیجانات آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه که با روش تحلیل محتوا انجام شده است، از هزار وهفتصد و سیزده دانش آموز دختر مقطع راهنمایی تحصیلی که در سال تحصیلی 89-1388 در شش مدرسه شهر مشهد به تحصیل اشتغال داشتند، خواسته شد تا سه مورد از آخرین لطیفه هایی را که از دیگر دانش آموزان مدرسه شنیده اند، مکتوب و تحویل پژوهشگران نمایند. بر این اساس، پنج هزار و یکصد و شصت و دو لطیفه بر اساس کد گذاری به شیوة قیاسی و استقرایی مورد تحلیل قرار گرفت. مقوله های کدگذاری در شیوه ی قیاسی مستخرج از اهداف مصوب آموزش و پرورش برای دورة راهنمایی تحصیلی بود که در قالب چهار مقولة اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، همسویی و یا عدم همسویی لطیفه ها با اهداف بررسی شد. مقوله های کدگذاری به شیوه ی استقرایی نیز پس از مطالعه ی مقدماتی بیش از نیمی از لطیفه ها توسط پژوهشگران کشف شد. همچنین در جهت تعیین ثبات و اعتبار بخشی به یافته ها، از کد گذار دوم برای ده درصد موارد استفاده شد که میزان توافق برابر با 83/0 مشاهده شد. یافته ها نشان دهندة عدم همسویی تمامی لطیفه ها با اهداف تعریف شدة نظام آموزشی است. در نظر گرفتن نیاز نوجوانان به شادی و عدم فضای مناسب در نظام رسمی آموزش و پرورش برای پاسخدهی به نشاط آنان ایجاب می نماید که برنامه ریزان درسی با بازنگری در برنامه های درسی مدرسه، نسبت به تلطیف فضای عاطفی و هیجانی مبادرت نمایند. همچنین ضرورت دارد تا مولفین کتابهای درسی با بازنگری در محتوا، این کمبود را به مثابه برنامه درسی مغفول قلمداد نموده و حکایتها و لطیفه هایی شاد و نشاط آور را به کتابهای درسی وارد نمایند.

کلمات کلیدی

, لطیفه, برنامه ی درسی مغفول , تحلیل محتوی, مقطع راهنمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024759,
author = {کرامتی, انسی and مهرام, بهروز},
title = {واکاوی لطیف های تبادل شده دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی},
journal = {مطالعات روان شناسی تربیتی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {13},
month = {December},
issn = {2228-6683},
pages = {103--123},
numpages = {20},
keywords = {لطیفه- برنامه ی درسی مغفول - تحلیل محتوی- مقطع راهنمایی تحصیلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی لطیف های تبادل شده دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی
%A کرامتی, انسی
%A مهرام, بهروز
%J مطالعات روان شناسی تربیتی
%@ 2228-6683
%D 2011

[Download]