دانش و توسعه, دوره (16), شماره (27), سال (2009-7) , صفحات (145-160)

عنوان : ( بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی) )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , مهدی پیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024777,
author = {کرباسی, علی رضا and مهدی پیری},
title = {بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {27},
month = {July},
issn = {2008-1456},
pages = {145--160},
numpages = {15},
keywords = {آزادی تجاری یا درجه پیوستن هر کشوری به اقتصاد جهانی طی زما ن ، مقوله ای است که مورد توجه اقتصاد دانان ، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف جهان می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از الگوی رشد درون زا و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 83-1350 به بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی د ر ا یران پردا خته شده است . در این راستا از مدل خود توضیح با وقفه ها ی توزیع شده استفاده شده و روابط بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای لحاظ شده در مدل بررسی (ARDL) شده است . نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه بلن دمدت و هم جمعی میان متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر متغیره ای لحاظ شده در مدل داشته و ت أثیرات متغیر شاخص آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار بوده است . در نتیجه می توان گفت بهبود شاخص آزادی تجاری می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی)
%A کرباسی, علی رضا
%A مهدی پیری
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]