تعاون, دوره (21), شماره (4), سال (2011-2) , صفحات (71-95)

عنوان : ( بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاکاربرد مدل FDH و CCR )

نویسندگان: مرتضی یعقوبی , جواد شهرکی , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی سایت گواتر شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان در سال 1388 است. در این و مدل لایه (CRS) راستا کارایی فنی مزارع میگو با استفاده از مدل اولیه تحلیل پوششی داد هها به دست آمد. با توجه به تعداد واحدها سرشماری صورت گرفت و در (FDH) دسترس آزاد نهایت پرسشنام ههای کل جامعه ( 25 واحد) جمع آوری شد. نتایج نشان داد تنها 12 % بنگاه ها در کاملاً کارا هستند و میانگین کارایی فنی واحدها به ترتیب FDH مدل اولیه و 16 % آنها در مدل 85 و 87 درصد است. نگرش استراتژیک به مسائل و ایجاد برخی تغییرات اساسی در روند تولید از جمله اضافه نمودن سیستم هواده در مزارع با کمک نهادهای دولتی می تواند به فرایند بهبود کارایی بنگاه های ناکارا کمک کند. با توجه به اینکه استفاده از سیستم هواده در مزارع هزینه سنگینی دارد تقاضای مزارع برای استفاده از این سیستم پایین است؛ بنابراین، توصیه می شود که نهادهای مربوطه از جمله سازمان شیلات استان و اداره کل تعاون، در راستای دریافت وامهای کم بهره، مقدمات لازم جهت ارجاع مدیران مزارع میگو به بانکها را فراهم آورند.

کلمات کلیدی

, CRS , FDH , تحلیل پوششی داده ها, تعاونی, کارایی, میگو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024779,
author = {مرتضی یعقوبی and جواد شهرکی and کرباسی, علی رضا},
title = {بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاکاربرد مدل FDH و CCR},
journal = {تعاون},
year = {2011},
volume = {21},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5370},
pages = {71--95},
numpages = {24},
keywords = {CRS ،FDH ، تحلیل پوششی داده ها، تعاونی، کارایی، میگو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاکاربرد مدل FDH و CCR
%A مرتضی یعقوبی
%A جواد شهرکی
%A کرباسی, علی رضا
%J تعاون
%@ 2008-5370
%D 2011

[Download]