حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (224-227)

عنوان : ( تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس )

نویسندگان: دانیال رضائی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , محمد حسن خیاط زاده , حوریه نصیرلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده گسترده از آترازین و به دنبال آن سمیت این علفکش در محیط زیست، توجه پژوهشگران را در زمینه پیدا کردن روش های نوین پالایشاین آلاینده آلی به خود معطوف کرده است. یکی از روش های موثر در حذف آترازین از محیط زیست، روش تجزیه زیستی میباشد. با توج ه به اهمیتآترازین به عنوان یک آلاینده آلی زیست محیطی، مطالعهای بصورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل در زمینه تجزیه زیستی این علف کش با سه 200 و 300 ، تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو گونه باکتری سودوموناس آرژینوز ا و سودوموناس فلورسنس و سه غلظت آترازین ( 100میلی گرم در لیتر) بودند. نتایج آزمایش نشان دادند که باکتریهای جنس سودوموناس به طور معنی داری منجر به تجزیه آترازین شدند . باکتری 38 درصد در مدت زمان 48 ساعت تجزیه کردند. باکتری فلورسنس به / سودوموناس فلورسنس آترازین را 45 درصد و باکتری سودوموناس آرژینوزا 88گونهای معنیدار توان تجزیه بیشتری نسبت به باکتری آرژینوزا داشت. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت، تجزیه آترازین به وسیله هر دو باکتری افزایش یافت به گونهای که بیشترین درصد تجزیه به وسیله هر دو باکتری سودوموناس در غلظت 300 میلی گرم در لیتر و کمترین در غلظت 100 میلی گرم در لیتر روی داد.

کلمات کلیدی

, آلودگی, علفکش آترازین و باکتریهای سودوموناس فلورسنس و آرژینوزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024780,
author = {رضائی, دانیال and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and محمد حسن خیاط زاده and حوریه نصیرلی},
title = {تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {224--227},
numpages = {3},
keywords = {آلودگی، علفکش آترازین و باکتریهای سودوموناس فلورسنس و آرژینوزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس
%A رضائی, دانیال
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A محمد حسن خیاط زاده
%A حوریه نصیرلی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]