ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال )

نویسندگان: ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در فضای کرنش های مودال به بررسی چگونگی تغییرات رفتار و سختی تیرهای بتن مسلح پس از بارگذاری و مقاوم سازی با ورق هایCFRP می پردازد. این بررسی روی دادههای آزمایشگاهی نه نمونه تیر بتنی انجام شده که مقاومت خمشی شش نمونه از آنها هنگامی که بار به حدود نیمی از بار نهایی رسید، با ورق هایCFRP بهبود یافت. با انجام آزمایش ارتعاشی پس از هر گام بارگذاری و تقویت با ورقهای CFRP بسامدهای ویژه و تغییرمکان های مودال نمونه ها به دست آمدند. تغییرمکان های مودال در فضای کرنش ها تصویر شدند و تغییرات آنها با معیار اطمینان مودال مختصاتی COMAC مورد بررسی قرار گرفت. مقدارهای (COMAC) در فضای کرنشهای مودال به خوبی روند شکست و مقاومسازی نمونه ها را با ورق های CFRP نشان دادند و با مشاهدات تجربی هماهنگی داشتند.

کلمات کلیدی

, .COMAC , آزمایش ارتعاشی, تقویت, تیر بتنی, خسارت, شکل مود, کرنش مودال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024787,
author = {بقیعی, ندا and اصفهانی, محمدرضا and مسلم, کاظم},
title = {بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {.COMAC ، آزمایش ارتعاشی، تقویت، تیر بتنی، خسارت، شکل مود، کرنش مودال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال
%A بقیعی, ندا
%A اصفهانی, محمدرضا
%A مسلم, کاظم
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]