رخساره های رسوبی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (68-87)

عنوان : ( فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران) )

نویسندگان: احمد رئوفیان , کاظم سید امامی , علیرضا عاشوری , محمود رضا مجیدی فرد , برنارد ژولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ردیفهای رسوبی ژوراسیک میانی ـ پسین در پهنه ساختاری بینالود (شمال شرق ایران) دارای ستبرای زیادی بوده و غالباً از مارن، شیل، سنگ آهک و سنگ آهکهای مارنی تشکیل شده است. این ردیفهای رسوبی حاوی زیای آمونیتی فراوان و متنوعی است. در این میان خانواده فیلوسراتیده آ از بین زیای آمونیتی موجود با سهمی حدود 40 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و مورد مطالعه قرار گرفته است. گونه های شناسایی شده در این پژوهش عبارتند از: Calliphylloceras demidoffi, Callipylloceras disputabile, Holcolissoceras sp., Holcophylloceras zignodianum, Phylloceras aff. kudernatschi, Phylloceras sp., Phylloceras velaini, Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) biarcuatum, Ptychophylloceras (Tatrophylloceras) euphyllum, Sowerbyceras tortisulcatum, Sowerbyceras sp.

کلمات کلیدی

, آمونیت, خانواده فیلوسراتیده آ, ژوراسیک میانی ـ پسین, بینالود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024791,
author = {رئوفیان, احمد and کاظم سید امامی and عاشوری, علیرضا and محمود رضا مجیدی فرد and برنارد ژولی},
title = {فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-787X},
pages = {68--87},
numpages = {19},
keywords = {آمونیت، خانواده فیلوسراتیده آ، ژوراسیک میانی ـ پسین، بینالود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران)
%A رئوفیان, احمد
%A کاظم سید امامی
%A عاشوری, علیرضا
%A محمود رضا مجیدی فرد
%A برنارد ژولی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2011

[Download]