علوم زمین, ( ISI ), دوره (20), شماره (80), سال (2011-9) , صفحات (3-14)

عنوان : ( زیست چینه شناسی ردیف سنگهای ژوراسیک میانی – پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی )

نویسندگان: علیرضا عاشوری , محمود رضا مجیدی فرد , محمد وحیدی نیا , احمد رئوفیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ردیف های رسوبی با ستبرای زیاد از نهشته‌های ژوراسیک میانی تا پسین در غرب رشته کوههای بینالود وجود دارد. این ردیفهای رسوبی اغلب شامل سنگ آهک، سنگ آهک مارنی و مارن می‌باشد. ستبرای توالی مطالعه شده در برش بقیع 706 متر اندازه‌گیری و با توجه به ویژگی های سنگ شناسی به چهار بخش تقسیم شده است. توالی مورد مطالعه به صورت هم شیب بر روی شیل های تیره رنگ معادل سازند کشف رود قرار گرفته و در قسمت فوقانی به سنگ آهکهای ضخیم لایه و نخودی رنگ معادل سازند مزدوران به صورت هم شیب ختم می شود. فراوانترین و مهمترین ماکروفسیلهای موجود در این سنگها، آمونیتها می باشند. بررسی زیای آمونیتی موجود، منجر به شناسائی 43 جنس و 76 گونه آمونیتی گردیده است که از این تعداد 8 گونه برای نخستین بار از ایران گزارش می‌شوند. با توجه به مجموعه فسیلی شناسائی شده، سن باتونین پیشین – کیمریجین را برای این توالی می توان در نظر گرفت. زیای آمونیتی موجود، شباهت های فراوانی را با زیای آمونیتی سازند چمن بید در کپه داغ و دلیچای در البرز دارا می باشد و ارتباط نزدیکی را با زیای آمونیتی مناطق حاشیه ای مدیترانه نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, بینالود, بقیع, زیست چینه شناسی, سنگ چینه شناسی, ژوراسیک, آمونیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024798,
author = {عاشوری, علیرضا and محمود رضا مجیدی فرد and وحیدی نیا, محمد and رئوفیان, احمد},
title = {زیست چینه شناسی ردیف سنگهای ژوراسیک میانی – پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی},
journal = {علوم زمین},
year = {2011},
volume = {20},
number = {80},
month = {September},
issn = {1023-7429},
pages = {3--14},
numpages = {11},
keywords = {بینالود، بقیع، زیست چینه شناسی، سنگ چینه شناسی، ژوراسیک، آمونیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه شناسی ردیف سنگهای ژوراسیک میانی – پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی
%A عاشوری, علیرضا
%A محمود رضا مجیدی فرد
%A وحیدی نیا, محمد
%A رئوفیان, احمد
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2011

[Download]