زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (14), شماره (3), سال (2011-8) , صفحات (54-63)

عنوان : ( بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگی )

نویسندگان: معصومه کردی , سهیلا محمدی ریزی , محمدتقی شاکری , لیلی حفیظی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: علایم ناخوشی پیرامون قاعدگی از شایعترین اختلالات ناشی از قاعدگی است. این علایم علاوه بر تاثیر روی کیفیت زندگی زنان باعث کاهش بهره وری اقتصادی یک کشور شده و پارامتر مفیدی برای تحقیق در زمینه اثرات شغلی بر روی سلامت و بهداشت باروری زنان است. هدف از این مطالعه تعیین میزان تنش شغلی ماماها و ارتباط آن با دیسترس پیرامون قاعدگی است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی - همبستگی و بر روی 150 مامای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد که شرایط ورود به مطالعه را داشتند از طریق نمونه گیری دو مرحله ای انجام شد. واحدهای پژوهش پرسشنامه های مربوط به مشخصات فردی و محتوای شغلى کارازک را در بدو ورود به مطالعه و فرم روزانه دیسترس قاعدگی را طی دو سیکل قاعدگی، تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل آماری با آزمونهای آماری تی- دانشجویی، آنالیز واریانس یک طرفه، من ویتنی، کای دو، ضریب همبستگی و مدل رگرسیون خطی، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) انجام شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که تنش شغلی ماماها در 21.3 درصد خفیف،19.3 درصد متوسط و 59.3 درصد شدید بود و بین میزان تنش شغلی با ناخوشی پیرامون قاعدگی همبستگی مثبت معنی داری یافت شد (r= 0.54،p<0.001 ). نتیجه گیری: تنش شغلی باعث افزایش ناخوشی پیرامون قاعدگی می شود.

کلمات کلیدی

, تنش, قاعدگی, ماما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024815,
author = {معصومه کردی and سهیلا محمدی ریزی and محمدتقی شاکری and لیلی حفیظی and صالحی فدردی, جواد},
title = {بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگی},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2011},
volume = {14},
number = {3},
month = {August},
issn = {1680-2993},
pages = {54--63},
numpages = {9},
keywords = {تنش، قاعدگی، ماما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگی
%A معصومه کردی
%A سهیلا محمدی ریزی
%A محمدتقی شاکری
%A لیلی حفیظی
%A صالحی فدردی, جواد
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2011

[Download]