مدیریت آب و آبیاری, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (1-13)

عنوان : ( شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر )

نویسندگان: مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , محمدباقر شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024816,
author = {شفیعی, مجتبی and قهرمان, بیژن and انصاری, حسین and شریفی, محمدباقر},
title = {شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر},
journal = {مدیریت آب و آبیاری},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6298},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {خشکسالی پدیده ای است که به آرامی رخ می دهد و باعث بروز تغییرات مهمی در منابع آب، کشاورزی و غیره می شود. به سبب وجود رفتارهای تصادفی در عوامل تأثیرگذار بر وقوع و شدت خشکسالی ها، این پدیده را می توان به عنوان یک فرآیند تصادفی درنظر گرفت. باتوجه به اهمیت پیش بینی و شناسایی خشکسالی و نقش آن در طراحی مدیریت سیستم های منابع آب در این تحقیق، علاوه بر پایش شدت خشکسالی کشاورزی در دوره 34 ساله (2004-1971)، با استفاده از مدل سازی سری زمانی ماهیت تصادفی و مدل تصادفی برای پیش بینی شدت خشکسالی کشاورزی براساس شاخص شدت خشکسالی پالمر در ایستگاه سینوپتیک مشهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پایش خشکسالی با شاخص پالمر نشان داد که در 34 سال مورد بررسی بیش از 64 درصد ماه ها خشک بوده‌اند. همچنین نتایج نشان داد که‌ در سال‌های اخیر علاوه بر تداوم، شدت خشکسالی‌ها افزایش یافته به طوری که بیش از 285 درصد تغییر قابل مشاهده است. براساس روش مدل سازی سری زمانی باکس و جینکینس، نوع مدل تعیین مناسب ترین مدل توسط معیارهای AIC و SBC انتخاب و سپس پارامترهای آن محاسبه شدند، درنهایت توسط تجزیه و تحلیل باقیمانده ها کفایت مدل مورد اثبات قرار گرفت که منجر به توسعه مدل SARIMA(1;0;0)(0;1;1)12 شد. در ادامه با بررسی طول مدت قابل پیش بینی توسط مدل، مشخص شد که مدل انتخاب شده در منطقه مورد نظر تنها تا دو ماه آینده را می تواند با دقت مناسب پیش بینی کند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر
%A شفیعی, مجتبی
%A قهرمان, بیژن
%A انصاری, حسین
%A شریفی, محمدباقر
%J مدیریت آب و آبیاری
%@ 2251-6298
%D 2011

[Download]