پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (1), شماره (3), سال (2011-8) , صفحات (29-46)

عنوان : ( نقش فردوسی توسی در تقویت و بازتولید هویت ملی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , سمانه آئین دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در یک ملت و در میان مرز‌های تعریف شده سیاسی است. هویت ملی از عناصر و مولفه های مختلفی تشکیل شده است و به عبارت دقیق تر، دارای ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و سیاسی است. سرزمین، تاریخ، دین و آئین، زبان و ادبیات، نماد ها و اساطیر، آداب و مناسک، ارزش ها و اعتقادات و دولت مهمترین عناصر و مولفه های هویت ملی مردم یک کشور محسوب می شوند. در این میان، بُعد فرهنگی- تاریخی هویت ملی که شامل مولفه های سرزمین تاریخی، اساطیر، نمادها، وقایع تاریخی، زبان باستانی و میراث فرهنگی می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است. انتقال این مولفه های عمدتا تاریخی به نسل های بعدی به منظور تقویت و بازتولید هویت ملی بسیار ضروری است و آثار ادبی،اجتماعی، فرهنگی و تاریخی اندیشمندان در این زمینه یک منبع اساسی محسوب می شود. در بین آثار فاخر ایرانی، شاهنامه فردوسی از منظر وجود مولفه های تاریخی- فرهنگی هویت ایرانی یک استثنا محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود با رویکردی توصیفی-تحلیلی نقش فردوسی و اثر ارزشمند او شاهنامه در تقویت و بازتولید هویت ملی مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, هویت ملی.ملیت, مولفه ها و عناصر, فردوسی توسی , شاهنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024817,
author = {زرقانی, سیدهادی and آئین دوست, سمانه},
title = {نقش فردوسی توسی در تقویت و بازتولید هویت ملی},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {August},
issn = {2251-6131},
pages = {29--46},
numpages = {17},
keywords = {هویت ملی.ملیت،مولفه ها و عناصر،فردوسی توسی ،شاهنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش فردوسی توسی در تقویت و بازتولید هویت ملی
%A زرقانی, سیدهادی
%A آئین دوست, سمانه
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2011

[Download]