اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (19), شماره (74), سال (2011-9) , صفحات (101-128)

عنوان : ( ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قند )

نویسندگان: محمد قربانی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر بهره‎گیری کشاورزان از مهندسین ناظر را با استفاده از داده‎های مقطع زمانی سال 1387 مربوط به 453 چغندرکار استان خراسان رضوی و الگوی تحلیل تمایزی مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که نوع مالکیت مزرعه بیشترین و تعداد قطعات زمین، شغل کشاورزی، انعقاد قرارداد با کارخانه، میزان محصول و بیمه کمترین اهمیت را در تمایز میان استفاده‎کنندگان و استفاده نکنندگان از خدمات مهندسین ناظر دارند. همچنین بیمه چغندر دارای تاثیر منفی است و نوع مالکیت مزرعه، تعداد قطعات زمین و انعقاد قرارداد با کارخانه تاثیر مثبتی را بر استفاده از خدمات مهندسین ناظر نشان می‌دهند. با توجه به یافته‎ها، هدف‎گیری کشاورزان دارای مالکیت شخصی و پراکنده، واحدهای با تولید بالاتر و بازآموزی مهندسین ناظر با مفاهیم ریسک و مدیریت آن به ویژه شناخت از پروفیل ریسک محصول و آگاهی دادن بیشتر به کشاورزان پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, خدمات مشاوره‎ای, تابع تمایزی, بیمه چغندر قند, قرارداد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024823,
author = {قربانی, محمد and کهنسال, محمدرضا},
title = {ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قند},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2011},
volume = {19},
number = {74},
month = {September},
issn = {1022-4211},
pages = {101--128},
numpages = {27},
keywords = {خدمات مشاوره‎ای، تابع تمایزی، بیمه چغندر قند، قرارداد، برنامه‎ریزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قند
%A قربانی, محمد
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2011

[Download]