پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (2), شماره (4), سال (2010-10) , صفحات (42-63)

عنوان : ( بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , مرجان فیاضی , منیژه کاوه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن است. بدین منظور، نمونه ای تصادفی از مدیران و کارکنان یکی از بزرگ ترین دانشگاه های کشور، به حجم 133 نفر انتخاب و اطلاعات جمع آوری شده (توسط دو پرسشنامه تعلل تاکمن و پرسشنامه عوامل مؤثر تعلل) با استفاده از آزمون تی، تحلیل واریانس و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج گویای شیوع 6/17 درصدی تعلل در میان مدیران و کارکنان است. در حالی که رابطه معناداری بین افراد با تحصیلات، سابقه خدمت، سن و سمت متفاوت به دست نیامد، نتایج نشان داد که بین زنان و مردان از نظر شیوع تعلل، تفاوت معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد از نظر مدیران و کارکنان، عوامل فردی بیش ترین تأثیر را در بروز تعلل دارند. پس از عوامل فردی، عوامل سازمانی و محیطی در رتبه دوم و سوم قرار دارند. در بین عوامل فردی، عامل قائل نبودن اولویت برای انجام کار، در بین عوامل سازمانی، نداشتن سیستم ارزیابی عملکرد درست در سازمان و در بین عوامل محیطی، فشار خانواده و مشکلات خانوادگی، بیش ترین تأثیر را بر ایجاد و بروز تعلل داشته اند.

کلمات کلیدی

, تعلل, شیوع تعلل, عوامل فردی, عوامل سازمانی, عوامل محیطی, مدیران و کارکنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024843,
author = {کاظمی, مصطفی and مرجان فیاضی and منیژه کاوه},
title = {بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2010},
volume = {2},
number = {4},
month = {October},
issn = {2383-4064},
pages = {42--63},
numpages = {21},
keywords = {تعلل، شیوع تعلل، عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، مدیران و کارکنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه
%A کاظمی, مصطفی
%A مرجان فیاضی
%A منیژه کاوه
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2010

[Download]