دانش و توسعه, دوره (14), شماره (21), سال (2007-10) , صفحات (97-120)

عنوان : ( ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهره وری بنگاه های پیشرو )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , شمسی رضای حقدوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجارت الکترونیک دیگر یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت برای موفقیت تجاری در آینده است. در تعریفی ساده تجارت الکترونیک عبارت است از انجام تمامی مراحل تجارت از طریق شبکه های مخابراتی و رایانه ای بدون نیاز به حضور فیزیکی در معامله.در این پژوهش برای بررسی مشکلات مربوط در کشور برای اجرای تجارت الکترونیک چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و هر چهار فرضیه مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, تجارت الکترونیک, اینترنت, بهره وری, زیرساختارها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024844,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and رضای حقدوست, شمسی},
title = {ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهره وری بنگاه های پیشرو},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
volume = {14},
number = {21},
month = {October},
issn = {2008-1456},
pages = {97--120},
numpages = {23},
keywords = {تجارت الکترونیک-اینترنت-بهره وری- زیرساختارها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهره وری بنگاه های پیشرو
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A رضای حقدوست, شمسی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]