ادبیات تطبیقی فارسی- عربی , 2010-05-11

عنوان : ( ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلاتی که ممکن است در ترجمه از عربی به فارسی خود را نشان دهد، ترجمه جملات دارای فعل دو مفعولی یا سه مفعولی است. می‌دانیم که در زبان فارسی ساختار جمله دو مفعولی وجود دارد، اما از جمله سه مفعولی نمی‌توان در آن نمونه‌ای یافت. نکته‌ای که پژوهش حاضر در پی بررسی آن است این است که آیا در ترجمه جمله‌های مفعولی عربی- در انواع مختلف آن از قبیل افعال قلوب، افعالی همچون اعطی، کسا و ...- می‌توان یک جمله دو مفعولی فارسی به کار برد یا باید آن‌ها را به ساختارهای دیگری در فارسی برگرداند و همچنین در ترجمه جمله‌های سه مفعولی عربی به فارسی از چه ساختارهایی می‌توان استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, عربی, فارسی, ترجمه, جمله دو مفعولی, جمله سه مفعولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024849,
author = {مهدوی, محمدجواد},
title = {ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی},
booktitle = {ادبیات تطبیقی فارسی- عربی},
year = {2010},
location = {بیروت, لبنان},
keywords = {عربی، فارسی، ترجمه، جمله دو مفعولی، جمله سه مفعولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی
%A مهدوی, محمدجواد
%J ادبیات تطبیقی فارسی- عربی
%D 2010

[Download]