ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها )

نویسندگان: عباس کرم الدین , فریدون ایرانی , امیر باغبان خیابانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از ارائه ی این مقاله، بررسی اثر کنترل کننده فازی در کنترل خسارت ساختمان ها در مقابل زلزله می باشد. در اینجا، کنترل کننده فازی به منظور تنظیم ضریب میرایی میراگرهای لزج نیمه فعال مورد استفاده قرار گرفته است. توابع عضویت و پایگاه قوانین این کنترل کننده با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور کمینه کردن میزان خسارت کلی سازه ها به دست آمده اند. همچنین از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کنترل کننده فازی به منظور کمینه کردن جابجایی بیشینه ساختمان ها استفاده شده است تا اثر کمینه کردن جابجایی بیشینه بر میزان خسارت بررسی شود. اثر این غیرخطی محک با اعمال شتاب نگاشت های مختلف بررسی شده است. برای مقایسه، از یک  روش بر ساختمان های تمام مقیاس سه و بیست طبقه که بر اساس کمینه کردن جابجایی طراحی شده، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ترکیب الگوریتم ژنتیک و LQG کنترل کننده فعال کنترل کننده فازی مقدار شاخص خسارت را برای زلزله های مختلف در ساختمان سه طبقه بیش از 40 درصد و در ساختمان بیست طبقه در ، حدود 60 درصد کاهش داده است که در مقایسه با کنترل کننده فعال LQG عملکرد بسیار خوبی داشته است.

کلمات کلیدی

, کنترل سازه ها, کنترل کننده فازی, کنترل کننده نیمه فعال, شاخص خسارت, میراگرهای مایع لزج نیمه فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024850,
author = {کرم الدین, عباس and ایرانی, فریدون and باغبان خیابانی, امیر},
title = {اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {کنترل سازه ها، کنترل کننده فازی، کنترل کننده نیمه فعال، شاخص خسارت، میراگرهای مایع لزج نیمه فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها
%A کرم الدین, عباس
%A ایرانی, فریدون
%A باغبان خیابانی, امیر
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]