پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2011-11-19

عنوان : ( بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب )

نویسندگان: محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد بی‌رویه کودهای شیمیایی، آلی و آفتکشها بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن، مشکلات فراوانی چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر سلامتی انسانها، به همراه میآورد. آبشویی نیترات در اثر استفاده از کودهای آلی و لجن فاضلاب میتواند موجب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی شود. در اجرای این تحقیق و به منظور بررسی اثر لجن فاضلاب، کود شیمیایی و کود گاوی بر قابلیت آبشویی نیترات در پروفیل خاک، همچنین تاثیر حضور گیاه در خاک، آزمایشی در شرایط گلخانه و با استفاده از ستونهای PVC اجرا شد. ستون‌های PVC از خاک دست خورده با بافت لوم سیلتی پر گردیدند و بذر جو در سطح آن کشت شد. آبیاری در طول دروه رشد (2 ماه) مطابق با نیاز آبی جو انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی در این طرح جهت بررسی روند آبشویی نیترات شامل 5 تیمار کودی (1) تیمار شاهد یا بدون کود، 2) تیمار کود شیمیایی، 3) تیمارکود حیوانی، 4) تیمار لجن فاضلاب شهری، 5) مخلوط سه تیمار کود حیوانی، کود شیمیایی و لجن فاضلاب بودند که کودهای آلی به سطح خاک در لولهها اضافه شد. همچنین دو تیمار برای تاثیر گیاه بر آبشویی نیترات (بدون گیاه و کشت گیاه جو) در نظر گرفته شد. در هر دوره آبیاری، زه آب خروجی پس از عبور 25، 50، 75 و 100 درصد حجم منفذی جمعآوری و غلظت نیترات توسط روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. سپس داده ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از نرمافزار MSTATC مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان آلودگی نیترات در تیمار شاهد کمترین آلودگی و در تیمار کود شیمیایی بیشترین آلودگی را داشته است. در مورد حجم‌ منفذی نیز، بیشترین میزان نیترات در حجم منفذی برابر 5/0 مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, آبشویی نیترات, حجم منفذی , کود آلی, کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024853,
author = {نبی پور, محترم and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا},
title = {بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب},
booktitle = {پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {آبشویی نیترات، حجم منفذی ،کود آلی، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب
%A نبی پور, محترم
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%J پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2011

[Download]