اولین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2011-11-30

عنوان : ( بررسی اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر رضد دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145 )

نویسندگان: راضیه جلال , صفورا سلیمانی , الهه کفشدارگوهرشادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان پروستات مهم ترین بدخیمی شناخته شده در مردان و دومین عامل مرگ به علت سرطان در مردان سراسر جهان است. در سال های اخیر استفاده از نانوذرات به عنوان یک راهکار جدید درمانی برای بیماری های مختلف از جمله سرطان به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، اثرات سمیت سلولی و سرعت مهار تکثیر سلول های سرطانی با وجود نانوذرات اکسید روی بر دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145 مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت انجام کار، غلظت های مختلفی از نانوذرات اکسید روی بر روی سلول های سرطانی DU 145اثر داده شد. پس از گذشت 24، 48، 72 و 96 ساعت از تیمار، میزان سمیت نانوذرات اکسید روی به کمک تست MTT مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج MTT نشان می دهد با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی میزان حیات سلولی برای سلول های سرطانی DU 145در هر زمان کاهش یافته و همچنین با افزایش زمان تیمار در غلظت های پایین نانوذرات میزان حیات سلولی کاهش می یابد که نشان دهنده اثرات سمی قوی نانوذرات اکسید روی بر سلول های سرطانی مذکور می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد نانوذرات اکسید روی به میزان زیادی تکثیر سلول های سرطانی پروستات انسان را در شرایط in vitro مهار می کند.

کلمات کلیدی

, نانوذرات اکسید روی, سرطان پروستات, DU145, MTT assay
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024872,
author = {جلال, راضیه and سلیمانی, صفورا and کفشدارگوهرشادی, الهه},
title = {بررسی اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر رضد دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145},
booktitle = {اولین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نانوذرات اکسید روی، سرطان پروستات، DU145، MTT assay},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر رضد دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145
%A جلال, راضیه
%A سلیمانی, صفورا
%A کفشدارگوهرشادی, الهه
%J اولین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
%D 2011

[Download]