تولید گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (239-248)

عنوان : ( اثر کاربرد نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی، باریم و لیتیوم بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی گندم )

نویسندگان: حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , علی‌اصغر برهمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی در ترکیب با عناصر باریم و لیتیوم بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی گندم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی در سال زراعی 1387- 1386 انجام گردید. آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با هشت تیمار و در چهار تکرار طراحی شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد (T1) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره + نیترات باریم، (T2) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره + نیترات لیتیوم، (T3) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، (T4) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره + نیترات باریم + نیترات لیتیوم+ نیترات روی، (T5) کاربرد تیمار سوم با غلظت دو برابر، (T6) کود کمیرا (T7) کلات آهن و روی بهاران و (T8) شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمار T3 با عملکرد دانه 4059 کیلوگرم در هکتار به طور معنی داری نسبت به شاهد اختلاف داشت. افزایش عملکرد دانه در تیمار (T3) نسبت به تیمار شاهد 5/29 درصد بود. همچنین عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در تیمار (T3) بالاترین و در تیمار (T4) در کمترین مقدار خود بود ولی این اختلاف فقط در شاخص برداشت معنی دار بدست آمد. اختلاف معنی داری بین تیمارها در دیگر صفات نظیر ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع، عملکرد کاه و میزان کلروفیل مشاهده نشد. به نظر می‌رسد کاربرد میدان مغناطیسی ضعیف به همراه نانو ذرات نقره (T3) بهترین تاثیر را بر رشد و عملکرد گندم داشته و شاید بتواند جایگزین مناسبی جهت مواد شیمیایی باشد.

کلمات کلیدی

, میدان مغناطیس, نانو ذرات نقره, باریم, لیتیوم, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024884,
author = {فیضی, حسن and رضوانی مقدم, پرویز and علی‌اصغر برهمند},
title = {اثر کاربرد نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی، باریم و لیتیوم بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی گندم},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-739X},
pages = {239--248},
numpages = {9},
keywords = {میدان مغناطیس، نانو ذرات نقره، باریم، لیتیوم، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی، باریم و لیتیوم بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی گندم
%A فیضی, حسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A علی‌اصغر برهمند
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2011

[Download]