دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( بررسی اثر اسکوپولامین بر تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار )

نویسندگان: صبا سیف حسینی , مهرداد جهانشاهی , علی مقیمی , نسرین سادات اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مـقدمه: سیستم های کولینرژیک در یادگیری و حافظه دخیل می باشند. اسکوپولامین بعنوان آنتاگونیست رسپتورهای موسکارینی استیل کولینی، برای ایجاد نقص در حافظه کاربرد دارد. هدف این مطالعه، بررسی اثر اسکوپولامین بر حافظه اجتنابی و اثر این پدیده بر تعداد نورون های موجود در ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار می باشد. مـواد و روش‌ کار: در این تحقیق 35 رت ( 20 ± 200 گرمی) نر نژاد ویستار بطور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند. گروه کنترل (نمونه های سالم)، و سه گرو ه آزمایشی به همراه گروه شم (سالین) توسط روش اجتنابی غیرفعال (شاتل باکس) در دوزهای 2/0، 5/0 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم (درون صفاقی) بصورت تک دوز مورد آزمایش قرار گرفتند. یک هفته پس از آن از رت ها آزمون حافظه گرفته شد. در نهایت با تشریح مغز رت ها و انجام عملیات بافتی و رنگ آمیزی نورون ها با استفاده از رنگ کریزیل ویولت و عکسبرداری از نمونه ها، نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ شمارش شد. نتایج: نتایج ما نشان داد که تزریق پس از آموزش اسکوپولامین به رت ها باعث تخریب حافظه در مقایسه با گروهی که سالین دریافت کره بودند گردید. همچنین تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ در پاسخ به اسکوپولامین با دوز mg/kg 1 (با میانگین 2/5 ± 97/27) در مقایسه با گروه کنترل (با میانگین 1/7 ± 87/31) کاهش معنی داری را نشان می دهد. این کاهش در دوزهای دیگر با تفاوت کمتر دیده شد. نتیجه گیری: نقص ایجاد شده در حافظه ناشی از اسکوپولامین احتمالا با کاهش نورونی همراه است.

کلمات کلیدی

, اسکوپولامین, حافظه, یادگیری اجتنابی غیرفعال, نورون, ناحیه CA1 هیپوکامپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024888,
author = {سیف حسینی, صبا and مهرداد جهانشاهی and مقیمی, علی and نسرین سادات اعظمی},
title = {بررسی اثر اسکوپولامین بر تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار},
booktitle = {دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {اسکوپولامین، حافظه، یادگیری اجتنابی غیرفعال، نورون، ناحیه CA1 هیپوکامپ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اسکوپولامین بر تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار
%A سیف حسینی, صبا
%A مهرداد جهانشاهی
%A مقیمی, علی
%A نسرین سادات اعظمی
%J دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
%D 2012

[Download]