نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22

عنوان : ( تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غنی سازی دی اکسید کربن در گلخان هها می تواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید، بهبود قدرت رشد و همچنین افزایش کیفیت گیاه باشد. از طرفی با توجه به افزایش غلظت دی اکسید کربن محیط در سال های آینده، تحقیق حاضر به منظور (Amaranthus tricolor L.) بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه چهار کربنه آمارانتوس زینتی در شرایط گلخانه ای انجام شد. سطوح دی اکسید کربن استفاده شده عبارت بودند از 3 غلظت 380 پی پی ام (شاهد)، 700 پی پی ام و 1050 پی پی ام که به صورت طرح کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد افزایش گازی دی اکسید کربن در صفات وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، ارتفاع گیاه، سطح و تعداد برگ در سطح احتمال 1% معنی دار شد. بدین ترتیب افزایش گاز دی اکسید کربن از 380 به 1050 پی پی ام صفات وزن خشک16 % افزایش داد و وزن خشک ریشه را سه برابر بهبود بخشید. ،32 ، اندام هوایی، ارتفاع گیاه و تعداد برگ به ترتیب برابر 86 افزایش غلظت دی اکسید کربن تا سطح 750 پی پی ام نیز سطح برگ را 34 % نسبت به شاهد ( 380 پی پی ام) افزایش داد. بنابر نتایج فوق افزایش دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک گیاه چهار کربنه آمارانتوس زینتی مؤثر می باشد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع ساقه, تعداد برگ, سطح برگ, وزن خشک اندام هوایی, وزن خشک ریشه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024909,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and گلدانی, مرتضی and سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی},
title = {تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.)},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی},
year = {2011},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.)
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A گلدانی, مرتضی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%J نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
%D 2011

[Download]