حدیث پژوهی, دوره (3), شماره (5), سال (2011-7) , صفحات (7-42)

عنوان : ( خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول حدیثی قم )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , محمدمهدی آجیلیان مافوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی سیر تاریخی مکاتب حدیثی، گاه با خاندان هایی روبرو می شویم که تاثیراتی اساسی بر تحولات آن مکاتب گذاشته اند؛ به طوری که نمی توان آن مکاتب را بدون در نظر گرفتن نقش و تاثیر این خاندان ها بررسی نمود. تاثیرات خاندان اشعری بر مکتب حدیثی قم آن قدر گسترده است که شاید بتوان تا نیمه ی اول و اواسط قرن سوم هجری، از مکتب حدیثی قم مترادف با مکتب حدیثی اشعریان یاد کرد. نویسندگان این مقاله به تشریح نقش اشعریان در پیدایش، توسعه و گسترش مکتب حدیثی قم در قرون اول تا سوم هجری پرداخته و سیر تحولات مکتب حدیثی قم و میزان تاثیرپذیری آن را از این خاندان بررسی کرده اند.

کلمات کلیدی

, خاندان اشعری, مکتب حدیثی قم, محدثان اشعری, قم, طبقات اشعریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024949,
author = {پیروزفر, سهیلا and آجیلیان مافوق, محمدمهدی},
title = {خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول حدیثی قم},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {5},
month = {July},
issn = {2008-6547},
pages = {7--42},
numpages = {35},
keywords = {خاندان اشعری، مکتب حدیثی قم، محدثان اشعری، قم، طبقات اشعریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول حدیثی قم
%A پیروزفر, سهیلا
%A آجیلیان مافوق, محمدمهدی
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2011

[Download]