تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (18), شماره (21), سال (2011-9) , صفحات (66-91)

عنوان : ( برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب - شهرستان مشهد) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , سحر احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند مشارکت زنان در روند تحول جوامع روستایی ایران طی سالیان اخیر روند صعودی به خود گرفته است و انتظار میرود با افزایش سطح سرمایهی اجتماعی در این نواحی بر مشارکتپذیری این بخش از جامعهی روستایی افزوده گردد. در این مقاله تلاش شد تا میزان اثرگذاری شکلگیری سرمایهی اجتماعی بر فرایند مشارکت زنان در فعالیتهای مختلف در نواحی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی از سطح منطقه جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق 1315 خانوار که با روش کوکران 250خانوار به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه‌‌گیری تصادفی سیستماتیک‌ انتخاب شده است. یافتههای مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که شدت تأثیر متغیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت زنان روستایی 610/0 است که بیانگر تأثیر متوسط و مثبت سرمایه اجتماعی بر مشارکتپذیری زنان روستایی میباشد. سرمایهی اجتماعی بیشترین تأثیر را در میزان شکلگیری انواع مشارکت زنان در روستاها داشته است، به طوری که به تنهایی 8/38 درصد از تغییرات مشارکت را تبیین میکند. از سوی دیگر رابطهی قوی بین سرمایهی اجتماعی و انواع مشارکت در سطح روستاهای منطقه وجود دارد. با توجه یافتهها، راهکارهایی شامل تجهیز و سرمایه گذاری در امور اقتصادی روستاها، آموزش زنان و دختران روستایی، تشکیل بانک اطلاعاتی برای شناسایی قابلیتهای زنان روستایی، ارتقای آگاهیهای آنان نسبت به حقوق، توانمندیها و استعدادهای خود و مزایای مشارکت در جامعه از طریق آموزش و رسانههای گروهی و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, آگاهی اجتماعی, شبکه ی اجتماعی مشارکت سیاسی, مشارکت اقتصادی, مشارکت محلی و غیررسمی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024954,
author = {عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید and احمدزاده, سحر},
title = {برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب - شهرستان مشهد)},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2011},
volume = {18},
number = {21},
month = {September},
issn = {2228-7736},
pages = {66--91},
numpages = {25},
keywords = {آگاهی اجتماعی، شبکه ی اجتماعی مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، مشارکت محلی و غیررسمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب - شهرستان مشهد)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%A احمدزاده, سحر
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2011

[Download]