جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (84.2), شماره (84), سال (2010-6) , صفحات (49-78)

عنوان : ( خاتمیت از منظر متفکران معاصر )

نویسندگان: اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نسبت خاتمیت با باور به امامت از نظر تعارض و عدم تعارض یا تلازم مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به تلازم آنها حکم می شود.

کلمات کلیدی

, خاتمیت , دین , امامت , عقل , ولایت , وحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024961,
author = {پیش بین, اعظم سادات and جوارشکیان, عباس},
title = {خاتمیت از منظر متفکران معاصر},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2010},
volume = {84.2},
number = {84},
month = {June},
issn = {2008-9112},
pages = {49--78},
numpages = {29},
keywords = {خاتمیت - دین - امامت - عقل - ولایت - وحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاتمیت از منظر متفکران معاصر
%A پیش بین, اعظم سادات
%A جوارشکیان, عباس
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2010

[Download]