مهندسی شیمی ایران, دوره (10), شماره (55), سال (2011-7) , صفحات (39-47)

عنوان : ( مدلسازی زیست رآکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه -پیوسته) )

نویسندگان: عالیه شاه محمدی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل ساختمانی-نامتمایز سلولی سیبرنتیک، قادر به توصیف پدیده رشد دوگانه برای محیط کشت مخمرها در حالت هوازی می باشد. این مدل برای بیان این حقیقت به کار می رود که فرایندهای متابولیتی درون سلولی توسط خود سلول تنظیم می شود و میکروارگانیزمها را قادر به استفاده از ان سوبسترا می کند که بهترین نیازهای سلولی را براورده سازد. در این کار از مدل سیبرنتیک برای توصیف مراحل رشد میکروارگانیزم ساکارومایسس سرویسیا بر روی چندین سوبسترا استفاده شده است

کلمات کلیدی

زیست رآکتورهای نیمه پیوسته صنعتی ساکارومایسس سرویسیا تخمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024998,
author = {شاه محمدی, عالیه and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی},
title = {مدلسازی زیست رآکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه -پیوسته)},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2011},
volume = {10},
number = {55},
month = {July},
issn = {1735-5400},
pages = {39--47},
numpages = {8},
keywords = {زیست رآکتورهای نیمه پیوسته صنعتی ساکارومایسس سرویسیا تخمیر گلوکز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی زیست رآکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه -پیوسته)
%A شاه محمدی, عالیه
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2011

[Download]