رسانه, دوره (21), شماره (81), سال (2010-6) , صفحات (63-86)

عنوان : ( تحلیل گفتمانی تصویر «دیگری»‌ در مطبوعات حزب توده (31-1329) )

نویسندگان: مریم مظفری پور , سیدمحمدعلی تقوی , سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از شهریور 1320 و با افول گفتمان پهلویسم، نیروهای رها شده از سرکوب در عرصه سیاسی حضور یافته و کوشیدند تا ساماندهی جامعه ایرانی را در اختیار بگیرند. بدین ترتیب، جامعه به صحنه منازعه گفتمان های مختلف ملی گرا، مذهبی-سیاسی و مارکسیستی تبدیل شد. هر یک از این گفتمان‌ها که در تضاد با یکدیگر هویت می‌یافتند سعی می‌کردند تا با برجسته‌سازی برخی مفاهیم و به حاشیه راندن برخی دیگر، به چالش با -دیگری- در افکار عمومی برخیزند. در این میان، حزب توده توانست خود را به عنوان یک گفتمان قدرتمند مطرح سازد و بخشی از نیروهای بریده از گفتمان هژمونیک را به سمت گفتمان خود سوق دهد. هدف این مقاله بررسی تصویری است که نشریات حزب توده طی سال های 1329 تا 1331 از «دیگری»های خود برای مخاطبان ترسیم می‌کردند. بررسی این نشریات نشان می‌دهد که در گفتمان حزب توده تا سال 1331، جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق بیش از سایر گروه‌ها آماج خصومت بود. حزب توده در جریان پردازش گفتمان ویژه خود دال های شناوری مانند -ملت-، -حکومت ملی-، -منافع ملی-، -قانون-، -پیشرفت و ترقی-،-استقلال-، -دموکراسی-،-امنیت-، -آزادی- و -صلح- را از حوزه گفتمانگونگی وارد نظام معنایی خود ساخت و بدان-گونه که مورد قبول فضای گفتمانی -خود- بود به آن‌ها معنا بخشید تا درچالش با «دیگری»، بتواند از هویت خود دفاع کند و نیروها و طبقات مختلف اجتماعی را جذب نماید.

کلمات کلیدی

, حزب توده, گفتمان, خود و دیگری, جبهه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025005,
author = {مظفری پور, مریم and تقوی, سیدمحمدعلی and اطهری, سیدحسین},
title = {تحلیل گفتمانی تصویر «دیگری»‌ در مطبوعات حزب توده (31-1329)},
journal = {رسانه},
year = {2010},
volume = {21},
number = {81},
month = {June},
issn = {1022-7180},
pages = {63--86},
numpages = {23},
keywords = {حزب توده، گفتمان، خود و دیگری، جبهه ملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمانی تصویر «دیگری»‌ در مطبوعات حزب توده (31-1329)
%A مظفری پور, مریم
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%A اطهری, سیدحسین
%J رسانه
%@ 1022-7180
%D 2010

[Download]