پژوهش حقوق, دوره (8), شماره (20), سال (2006-9) , صفحات (99-116)

عنوان : ( ریچارد رورتی و لیبرالیسم بدون بنیان )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی ریچارد‌ رورتی فیلسوف پست‌مدرن آمریکایی آن است که لیبرالیسم را بگونه‌ای تبیین کند که با اندیشه‌های پست‌مدرن در عصر تکثر و عدم ایقان سازگار جلوه کند. همانند سایر متفکران پست‌مدرن، وی بر آن است که مفاهیم بنیادین سنتی فلسفه مانند «حقیقت محض»، «طبیعت انسان» یا «طبیعت جهان» تصنعی هستند. اما به نظر او، این تمایل به ساختار شکنی در اندیشه پست‌مدرن نباید نشانه «عدم مسئولیت اخلاقی» تلقی شود. دغدغه رورتی حفظ فرهنگ لیبرالیِ حقوق بشر و مداراست، اما او می‌کوشد که این فرهنگ را بدون ارجاع به مفاهیم سنتی فلسفه غرب پاس بدارد. وی بدین منظور پراگماتیسمِ خاص خود را مطرح می‌کند که دربرگیرنده سه نکته اصلی است: الف) رد نظریه معرفتی باز نمایی، ب) عقلانیت مبتنی بر حس جمعیِ همبستگی، و ج)نفی بنیان‌گرایی در پذیرش دیدگاههای اخلاقی و سیاسی و بویژه لیبرالیسم. در حوزه اندیشه سیاسی، رورتی هواخواه یک نوع لیبرالیسم معطوف به قاعده است که هدفش در حوزه عمومی اجتناب از ستم و تحقیر دیگران، و در حوزه خصوصی تسهیل خودآفرینی است. البته دیدگاههای رورتی در همه این زمینه ها با چالشهایی جدی از سوی منتقدانش مواجه شده اند.

کلمات کلیدی

, ریچارد رورتی, پست‌مدرنیسم, لیبرالیسم, نظریه معرفتی بازنمایی, قوم‌محوری, خویشتن‌آفرینی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025006,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {ریچارد رورتی و لیبرالیسم بدون بنیان},
journal = {پژوهش حقوق},
year = {2006},
volume = {8},
number = {20},
month = {September},
issn = {1154-1735},
pages = {99--116},
numpages = {17},
keywords = {ریچارد رورتی، پست‌مدرنیسم، لیبرالیسم، نظریه معرفتی بازنمایی، قوم‌محوری، خویشتن‌آفرینی، اخلاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریچارد رورتی و لیبرالیسم بدون بنیان
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهش حقوق
%@ 1154-1735
%D 2006

[Download]