نامه مفید, دوره (12), شماره (44), سال (2004-11) , صفحات (127-152)

عنوان : ( به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش روز افزون تنوع فرهنگی در جوامع غربی، بسیاری از فلاسفه سیاسی به بررسی اهمیت فرهنگ و تفاوتهای فرهنگی در عرصه سیاست پرداخته اند. از این جمله است: چارلز تیلور فیلسوف جامعه گرای کانادایی، که مقاله -سیاست برسمیت شناختن ]تفاوتهای فرهنگی[- (Taylor, 1992)، و دفاع فلسفی وی از برسمیت شناختن تفاوتهای فرهنگی در عرصه سیاست توجه اکثر صاحبنظران این مبحث را برانگیخته است. با این حال، دیدگاه تیلور بسبب سیاسی کردن تمامی تفاوتهای فرهنگی و القای این که ضرورت اخلاقی برسمیت شناختن فرهنگهای متفاوت ناشی از ارزشمند تلقی شدن آنهاست، قابل نقد است. دلایل او برای اثبات و نیز محدود ساختن ضرورت برسمیت شناختن تفاوتهای فرهنگی قابل خدشه اند. مضافا بر این، نظریه وی محدود به آن دسته از اقلیتهای فرهنگی است که از تمرکز جغرافیایی برخوردارند.

کلمات کلیدی

, تیلور, فرهنگ, هویت, برسمیت شناختن و تفاوتهای فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025007,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور},
journal = {نامه مفید},
year = {2004},
volume = {12},
number = {44},
month = {November},
issn = {1027-9938},
pages = {127--152},
numpages = {25},
keywords = {تیلور، فرهنگ، هویت، برسمیت شناختن و تفاوتهای فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J نامه مفید
%@ 1027-9938
%D 2004

[Download]