همایش ملی توسعه و فرهنگ با تاکید بر مسائل استان خراسان , 2005-06-29

عنوان : ( مقتضیات عدالت در جوامع چند فرهنگی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق تلاشی برای پاسخگویی بدین سوال است که آیا تفاوتهای فرهنگی دارای چنان اهمیتی از نظر اخلاقی هستند که مستلزم آن باشند تا به لحاظ سیاسی برسمیت شناخته شوند؟ در باب اهمیت اخلاقی فرهنگها، دو مبحث قابل طرحند، نخست آن که هر فرهنگی منبع ارزشهای اخلاقی برای اعضای خوداست و دوم آن که فرهنگ به عنوان یک نوع جامعه (جامعه فرهنگی) بخودی خود متضمن برخی مطالبات اخلاقی است. در یک جامعه چند فرهنگی، این دو مبحث به دو اصل «ضرورت ملحوظ داشتن فرهنگ افراد» و «رفتار برابر با جوامع فرهنگی» منجر می شوند. دو اصل مزبور نیز به نوبه خود مبنای سیاستهای ضروری در یک جامعه چند فرهنگی خواهند بود، سیاستهایی همچون پذیرش برخی هنجارهای اقلیتهای فرهنگی در چارچوب قانون، حمایت از این اقلیتها در تلاش برای ادامه بقا، مجاز شمردن آنها به تنظیم برخی از جنبه های رفتاری اعضایشان و نیزاجازه دادن به انعطاف پذیری در اجرای قانون، در چارچوب حقوق بنیادین بشر.

کلمات کلیدی

, عدالت, چندفرهنگ گرایی, جوامع چند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025008,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {مقتضیات عدالت در جوامع چند فرهنگی},
booktitle = {همایش ملی توسعه و فرهنگ با تاکید بر مسائل استان خراسان},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عدالت، چندفرهنگ گرایی، جوامع چند فرهنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقتضیات عدالت در جوامع چند فرهنگی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J همایش ملی توسعه و فرهنگ با تاکید بر مسائل استان خراسان
%D 2005

[Download]