دانش و توسعه, دوره (17), شماره (34), سال (2011-3) , صفحات (266-285)

عنوان : ( اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگِیران در ایران )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , مصطفی عربی , هادی قوامی , محمدرضا لطفعلی پور , سولماز نجاتی محرمی , هادی قوامی , علی کرامت زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می‌کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده‌های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.

کلمات کلیدی

, ترک شغل, عوامل ارادی و غیر ارادی, خود اشتغالان و دستمزد و حقوق بگیران, بازار کار, بیکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025011,
author = {رزمی, سید محمدجواد and عربی, مصطفی and قوامی, هادی and لطفعلی پور, محمدرضا and نجاتی محرمی, سولماز and قوامی, هادی and علی کرامت زاده},
title = {اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگِیران در ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {34},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {266--285},
numpages = {19},
keywords = {ترک شغل، عوامل ارادی و غیر ارادی، خود اشتغالان و دستمزد و حقوق بگیران، بازار کار، بیکاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگِیران در ایران
%A رزمی, سید محمدجواد
%A عربی, مصطفی
%A قوامی, هادی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A نجاتی محرمی, سولماز
%A قوامی, هادی
%A علی کرامت زاده
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]