بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (36-49)

عنوان : ( تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , آسیه سیاه مرگویی , الهام عزیزی , مریم جهانی کندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ،(Crocus sativus L.) به منظور بررسی اثر تراکم و عمق کاشت بر خصوصیات زراعی زعفران 1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد . تیمارهای - 1388 و 1388 - های کامل تصادفی با سه تکرار در سالهای زراعی 1387 15 و 20 سانتی متر از سطح ، 19 و 21 تن بنه در هکتار و عمق کاشت در سه سطح 10 ،16 ،13 ، 11 ، آزمایش شامل تراکم کاشت در شش سطح 8 خاک بود. نتایج نشان داد که گلدهی زعفران در سال دوم در مقایسه با سال اول افزایش یافت. بیشترین و کمترین تعداد گل، وزن خشک گلبرگ و وزن خشک کلاله به ترتیب در عمق کاشت 15 سانتیمتر و 10 سانتیمتر مشاهده شد. با افزایش تراکم بنه، تعداد گل، وزن خشک گلبرگ و وزن خشک کلاله به طور معنیداری افزایش یافت و بیشترین تعداد گل، وزن خشک گلبرگ و وزن خشک کلاله در تراکمهای 19 و 21 تن بنه در هکتار مشاهده شد . بیشترین عملکرد گل و کلاله در سال زراعی دوم و در تیمار تراکم 19 تن در هکتار با عمق کاشت 15 سانتیمتر از سطح خاک بدست آمد . بیشترین و 80 بنه در متر مربع دیده شد، اما بیشترین وزن خشک بنه در تیمار / 213 و 22 / کمترین تعداد بنه تولید شده در تراکم 21 و 8 تن در هکتار به ترتیب با 17 11 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین تعداد بنه در عمق کاشت 10 سانتیمتر و کمترین آن نیز در عمق کاشت 20 سانتیمتر وجود داشت . اما بیشترین و 147 گرم در متر مربع بدست آمد.

کلمات کلیدی

, کاشت پر تراکم, عمق کاشت, عملکرد بنه, عملکرد کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025021,
author = {کوچکی, علیرضا and سیاه مرگویی, آسیه and عزیزی, الهام and جهانی کندری, مریم},
title = {تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {36--49},
numpages = {13},
keywords = {کاشت پر تراکم، عمق کاشت، عملکرد بنه، عملکرد کلاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها
%A کوچکی, علیرضا
%A سیاه مرگویی, آسیه
%A عزیزی, الهام
%A جهانی کندری, مریم
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]