همایش بین المللی زن در جهان اسلام , 2011-12-21

عنوان : ( زن مسلمان و جهانی شدن )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , ابوالفضل غفاری , محمدشریف طاهرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر و تحول جوامع از وضعیت سنتی و کشاورزی به وضعیت مدرن و صنعتی و گذر از این وضعیت به وضعیت پست مدرن و فراصنعتی تغییر و تحولات اساسی را در تمام جنبه های فلسفی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، فناورانه و نظایر اینها به وجود آورده است. در این میان جهانی شدن به عنوان یک پروژه نه به عنوان یک فرایند، پدیده ای فرهنگی است که با هویت هر فرد و قشری در تعامل است و از طریق فناوری ارتباطات و اطلاعات، بر اندیشه ها و نقش های اجتماعی زنان مسلمان نیز تأثرگذار خواهد بود. پدیده جهانی شدن یا جهانی سازی، باعث در هم تنیده شدن حوزه های مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان در ابعاد محلی، ملی و فراملی شده است. زنان مسلمان نیز به عنوان عضو جامعة جهانی با چالش ها و فرصت هایی در این زمینه روبرو هستند. بر این اساس، بررسی چالش ها و فرصت های موجود در باره جایگاه و نقش زن مسلمان در عصر جهانی شدن کانون اصلی مقاله حاضر می باشد، که این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در وهله اول، نقش های کلی زنان در عصر جهانی شدن، صرف نظر از ایدئولوژی خاص مداقه می شود،آنگاه با نظر به مکتب اسلام این نقش ها مورد تحلیل قرار می گیرد. بنابراین برخی از محورهای اصلی مقاله عبارتند از: الف- چالش ها:از جمله چالش ها می توان به تزلزل ارزش های اخلاقی، از بین رفتن اخلاق جنسی دوگانه، از بین رفتن دوستی سالم میان افراد هم جنس، سوء استفاده جنسی از زنان، تضعیف نمودن نهاد خانه و خانواده، تحریف کتاب مقدس در مورد وظایف زن و مرد و جنسیت آنان، غیر عاطفی‌شدن عشق‌ها و به حاشیه رانده شدن زنان مسلمان اشاره کرد. همچنین از چالش های موجود در جوامع اسلامی، به شکاف بین تئوری و عمل، و تلاش مردان مسلمان برای خاموش کردن زنان با استفاده از دین و خشونت می توان اشاره کرد. ب- فرصت ها: احیای ارزش های اخلاق جنسی اسلامی، تبیین کارکردهای عفاف و حجاب، احیای جایگاه خانواده، حضور فعال در عرصه های بین المللی، توانمند سازی زنان، ارائه الگوی مناسب

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, ‌جهانی سازی, فمینیسم, زن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025058,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and غفاری, ابوالفضل and طاهرپور, محمدشریف},
title = {زن مسلمان و جهانی شدن},
booktitle = {همایش بین المللی زن در جهان اسلام},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهانی شدن،‌جهانی سازی، فمینیسم، زن مسلمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زن مسلمان و جهانی شدن
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A غفاری, ابوالفضل
%A طاهرپور, محمدشریف
%J همایش بین المللی زن در جهان اسلام
%D 2011

[Download]