مطالعات روان شناختی, دوره (8), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (75-101)

عنوان : ( عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , محمد مظلوم خراسانی , سمیه ورشوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جراحی زیبایی یکی ازمسائل مهم در حوزه پزشکی – فرهنگی و یکی از موضوعات مورد بررسی در جامعه شناسی بدن است.با عنایت به اینکه جراحی زیبایی در جامعه ایران طی سالهای اخیر افرایش داشته است ؛ هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین عوامل اجتماعی مرتبط با انجام عمل جراحی زیبایی توسط زنان است.روش پژوهش مورد استفاده روش علی – مقایسه ای بوده که برپایه آن نمونه مورد نظر که شامل 80 نفر از زنان 18 الی 45 ساله است به دو گروه تقسیم شده است : زنانی که جراحی زیبایی انجام داده اند و زنانی که جراحی زیبایی انجام نداده اند .این دو گروه بر حسب متغیرهای تاهل و منطقه محل سکونت همگن شده اند . یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای سرمایه فرهنگی ،فشار هنجاری و پایگاه اقتصادی – اجتماعی با احتمال انجام جراحی زیبایی رابطه مثبت و معنادار و متغیرهای تصور از بدن و روابط اجتماعی با احتمال انجام جراحی زیبایی رابطه منفی و معنادار دارد.

کلمات کلیدی

, جراحی زیبایی, زنان , تصور ازبدن , فشار هنجاری , روابط اجتماعی , سرمایه فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025059,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and مظلوم خراسانی, محمد and ورشوی, سمیه},
title = {عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان},
journal = {مطالعات روان شناختی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-2942},
pages = {75--101},
numpages = {26},
keywords = {جراحی زیبایی، زنان ، تصور ازبدن ، فشار هنجاری ، روابط اجتماعی ، سرمایه فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A ورشوی, سمیه
%J مطالعات روان شناختی
%@ 2538-2942
%D 2011

[Download]