مطالعات عرفانی, دوره (5), شماره (11), سال (2010-4) , صفحات (227-247)

عنوان : ( مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی )

نویسندگان: منصور معتمدی , ولی عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

.مفهوم لوگوس(logos)پیش ازمسیحیت به صورت انتزاعی درفلسفۀیونان باستان ویهودیت(عهدعتیق وبرخی آثارفیلون اسکندرانی )به چشم می خورد.درمسیحیت(مقدمۀانجیل یوحنا)لوگوس برای اولین بارباشخصیتی تاریخی (عیسی ع)یکی گرفته شده است ومسحیان به ویژه آبای کلیسا بعدازاین یکسان انگاری ،به لوگوس ویژگی هایی نسبت داده اندکه بسیارشبیه برداشت عرفای مسلمان از«انسان کامل »است .درعرفان اسلامی هم ،ابن عربی بحث انسان کامل رابه طورمفصل موردتوجه قرارداده است.اودراین زمینه،عقایدی رامطرح کرده که قابل قیاس بانظریات مسیحیان درباب لوگوس است .دراین نوشتار،بعدازبررسی نظریات ابن عربی وشارحانش دربارۀانسان کامل ودیدگاه های آبای کلیسادرباب لوگوش فبه این نتیجه رسیدیم که علی رغم وجودتشابهات چشمگیربین دومفهوم ،مسئلۀتجسدلوگوس درمسیحیت،تفاوت عمیق وقابل توجهی دراین زمینه به حساب می آید.

کلمات کلیدی

, لوگوس, انسان کامل, فیلون, ابن عربی, آبای کلیسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025090,
author = {معتمدی, منصور and عبدی, ولی},
title = {مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی},
journal = {مطالعات عرفانی},
year = {2010},
volume = {5},
number = {11},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۶۵۵۵},
pages = {227--247},
numpages = {20},
keywords = {لوگوس،انسان کامل،فیلون،ابن عربی،آبای کلیسا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی
%A معتمدی, منصور
%A عبدی, ولی
%J مطالعات عرفانی
%@ ۲۰۰۸-۶۵۵۵
%D 2010

[Download]