اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (50), سال (2011-9) , صفحات (124-135)

عنوان : ( اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان )

نویسندگان: خدیجه علوی , مرتضی مدرس غروی , سیدامیر امین یزدی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) به شیوه­ی گروهی بر نشانه­های افسردگی از طریق بهبود مولفه­های هوشیاری فراگیر، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی است. روش­کار: در این پژوهش شبه­آزمایشی با استفاده از شیوه­ی نمونه­گیری داوطلبانه از میان دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه­های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-1387، تعداد بیست نفر که با استفاده از پرسش­نامه­ی افسردگی بک دارای نشانه­های افسردگی بودند، شناسایی شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. پرسش­نامه­ی هوشیاری فراگیر فریبرگ (FMI)، مقیاس تحمل پریشانی (DTS) و مقیاس دشواری­های تنظیم هیجانی (DERS) روی دو گروه اجرا گردید. سپس رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه­ی گروهی در هشت جلسه و طی چهار هفته بر روی گروه آزمون بر اساس راهنمای درمانی اجرا شد و گروه شاهد هیچ درمانی دریافت نکردند. در خاتمه، دو گروه، مقیاس­های پ‍ژوهش را تکمیل نمودند. ارزیابی پی­گیر نیز یک ماه پس از اتمام درمان صورت گرفت. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تی برای نمونه­های همبسته تحلیل گردیدند. یافته­ها: نتایج حاکی از اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش نشانه­های افسردگی (001/0P<) و افزایش معنی­دار در شاخص­های هوشیاری فراگیر (001/0=P) و تحمل پریشانی (05/0P<) بود. آزمودنی­های گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد در شاخص دشواری­های تنظیم هیجانی، کاهش معنی­داری نشان ندادند. بهبودی مشاهده شده در گروه آزمون در پی­گیری یک ماهه نیز حفظ شده بود. نتیجه­گیری: به نظر می­رسد DBT از طریق اثر­گذاری بر مولفه­های هوشیاری فراگیر و تحمل پریشانی، نشانه­های افسردگی را کاهش می­دهد.

کلمات کلیدی

, رفتاردرمانی, افسردگی, هوشیاری فراگیر, تحمل, هیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025109,
author = {خدیجه علوی and مرتضی مدرس غروی and امین یزدی, سیدامیر and صالحی فدردی, جواد},
title = {اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2011},
volume = {13},
number = {50},
month = {September},
issn = {1028-6918},
pages = {124--135},
numpages = {11},
keywords = {رفتاردرمانی، افسردگی، هوشیاری فراگیر، تحمل، هیجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان
%A خدیجه علوی
%A مرتضی مدرس غروی
%A امین یزدی, سیدامیر
%A صالحی فدردی, جواد
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2011

[Download]