پژوهش های برنامه درسی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (131-176)

عنوان : ( تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی )

نویسندگان: مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی برنامه درسی که نقشه مفهومی برای تولید کنندگان برنامه درسی است، ناظر به تعیین منابع، شناسایی عناصر تشکیل دهنده برنامه و نوع تصمیم‌هایی است که در ارتباط با هر یک از آن‌ها گرفته می شود. با توجه به این که نظام آموزشی در کشورمان متمرکز است، یقیناً یکی از مولفه های مهم در آموزش مسائل اجتماعی، برنامه های درسی رسمی و به تبع آن، کتاب و اسناد برنامه درسی است. لذا در این مقاله در نظر است با استفاده از تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی وتجزیه و تحلیل طرح کلیات نظام آموزش و پرورش، به بررسی موقعیت و شناسایی نقاط ضعف و قوت، چالش ها و دشواری های برنامه درسی تربیت اجتماعی موجود پرداخته شود. مقوله‌های مورد نظر، مفاهیم کلیدی الگوی های مبتنی بر موضوعات درسی مدون، دانش آموز و جامعه، همچنین ویژگی های عناصر برنامه درسی(اهداف، محتوا، روش های یاددهی و یادگیری) است که با بررسی در متون تخصصی حوزه برنامه درسی بدست آمد. واحد ثبت نیزدر تحلیل محتوا مضمون (پیام اصلی متن) می باشد. نتایج تحلیل مشخص کرد، مبنای این منابع، بیان گر غلبه رویکرد سنتی مبتنی بر موضوعات درسی بر دو رویکرد مبتنی بردانش آموز و جامعه دارد. سپس در پی آن با توجه به غالب بودن الگوی دیسیپلینی، آسیب های این نوع طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی از دید اقتضائات کلان و خرد بررسی شد. و در نهایت در بحث و نتیجه گیری تاکید گردید؛ جهت طراحی یک الگوی مناسب برنامه درسی و تعیین رویکرد ارزشی مناسب و همچنین ویژگی‌های هر یک از عناصر باید منشا اساسی کار از محیط فرهنگی، فکری، اجتماعی ، تاریخی و بومی هر کشوری اخذ گردد.

کلمات کلیدی

, طراحی برنامه درسی, برنامه درسیِ تربیت اجتماعی, دوره راهنمایی, تحلیل محتوا, طرح کلیات نظام آموزش و پرورش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025120,
author = {دهقانی, مرضیه and امین خندقی, مقصود},
title = {تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی},
journal = {پژوهش های برنامه درسی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6794},
pages = {131--176},
numpages = {45},
keywords = {طراحی برنامه درسی، برنامه درسیِ تربیت اجتماعی، دوره راهنمایی، تحلیل محتوا، طرح کلیات نظام آموزش و پرورش.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی
%A دهقانی, مرضیه
%A امین خندقی, مقصود
%J پژوهش های برنامه درسی
%@ 2251-6794
%D 2012

[Download]