دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (6), شماره (4), سال (2004-1) , صفحات (51-55)

عنوان : ( بررسی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس در برابر وانکومایسین )

نویسندگان: محبوبه نادری نسب , پریسا فاتح منش , بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه 1950 وانکومایسین به عنوان یک آنتی بیوتیک مفید جهت درمان عفونت های حاصل از سوش های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین معرفی گردید. پس از گذشت سه دهه از مصرف وانکومایسین، استافیلوکوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به آن گزارش شد. در این مطالعه به بررسی مقاومت استافیلوکوکوک ها نسبت به این آنتی بیوتیک پرداخته شده است. در این بررسی به مدت 6 ماه 50 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) و به همان تعداد باکتری جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مورد آزمایش قرار گرفتند. تمام استافیلوکوک های انتخاب شده جهت آزمایش نسبت به متی سیلین مقاوم بودند و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) آنها نسبت به وانکومایسین اندازه گیری شد. از 50 باکتری جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)، 4 مورد در برابر وانکومایسین دارای MIC معادل 1205 میکروگرم در میلی لیتر بودند. در باکتری جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج)، 1 مورد دارای MIC معادل 1205 میکروگرم در میلی لیتر بودند. با توجه به گسترش مقاومت نسبت به وانکومایسین پیشنهاد می گردد سعی شود که در بخش های بیمارستانی از جایگزین شدن این گونه باکتریهای مقاوم ممانعت به عمل آورده شود.

کلمات کلیدی

, استافیلوکوکوس اورئوس, وانکومایسین, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025135,
author = {محبوبه نادری نسب and پریسا فاتح منش and شهنواز, بهار},
title = {بررسی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس در برابر وانکومایسین},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2004},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {51--55},
numpages = {4},
keywords = {استافیلوکوکوس اورئوس، وانکومایسین، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس در برابر وانکومایسین
%A محبوبه نادری نسب
%A پریسا فاتح منش
%A شهنواز, بهار
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2004

[Download]