جامعه شناسی ایران, سال (2006-3) , صفحات (147-170)

عنوان : reflection on democracy concept ( کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر که حاصل پژوهشی فلسفی است، باز اندیشی در مفهوم دموکراسی، ابعاد و گستره آن را بصورت هدف اصلی در کانون توجه قرار داده است. برای این منظور دیدگاه های متعدد در باره دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه به بررسی ابعاد دموکراسی تحت عنوان گستره، ژرفا و برد آن پرداخته شده است. درادامه بحث، پیش فرض ها و شرایط دموکراسی نیز بعنوان الزاماتی برای تصریح ماهیت دموکراسی مورد توجه قرار گرفته است. در پایان با برقراری گونه خاص از پیوند میان شرایط و پیش فرض های دموکراسی و نیز مقدماتی که در ارتباط با مفهوم و گستره آن ارائه شده است و با روش استدلال استنتاجی تاکید شده است که عدم مشارکت فعال در حکومت به منزله عدم اعتقاد به دموکراسی نیست، بلکه ناظر بر عملکرد سیاستمداران است.

کلمات کلیدی

, دموکراسی, ابعاد دموکراسی, پیش فرض های دموکراسی, شرایط دموکراسی, و آینده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102515,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {reflection on democracy concept},
journal = {جامعه شناسی ایران},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1735-1901},
pages = {147--170},
numpages = {23},
keywords = {دموکراسی، ابعاد دموکراسی،پیش فرض های دموکراسی، شرایط دموکراسی، و آینده دموکراسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T reflection on democracy concept
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J جامعه شناسی ایران
%@ 1735-1901
%D 2006

[Download]