اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (305-312)

عنوان : ( رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی) )

نویسندگان: مسعود حسین زاده , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک، آلودگی زیستمحیطی و ب هویژه آلودگی منابع خاک و آب می شود . بکارگیری کودهای حیوانی، جایگزینی برای کودهای شیمیایی می باشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی -ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمیم گیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، نقش مهمی در نظام برنامهریزی و سیاستگذاری این حوزه خواهد داشت . در این مقاله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، از الگوی توبیت و نیز از دادههای مقطع زمانی سال زراعی 1388 مربوط به 80 نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. نتایج نشان داد که فاصله بین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تأثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تأثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی هستند. با توجه به یافته ها، انتقال یارانهها از کودهای شیمیایی به سوی کودهای آلی، آموزش و اطلاع سانی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی به کشاورزان و هدفگیری افراد باسواد خانوارها در آموزشهای ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاورزان به کشاورزی پایدار و حفاظت از محی طزیست پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, الگوی توبیت, اسفراین, آموزش هدفمند, کود حیوانی, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025157,
author = {حسین زاده, مسعود and قربانی, محمد},
title = {رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4722},
pages = {305--312},
numpages = {7},
keywords = {الگوی توبیت، اسفراین، آموزش هدفمند، کود حیوانی، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی)
%A حسین زاده, مسعود
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2011

[Download]