مطالعات اسلامی, شماره (71), سال (2007-3) , صفحات (9-63)

عنوان : compared study of educational implications of theories of democracy ( رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمود مهرمحمدي ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه دموکراسی و تاسیس آن، مقبولیت جهانی پیدا کرده و از مرزهای علمی و نظری فراتر رفته و وارد عهدنامه های گوناگون بین المللی گردیده است. به رغم اقبال عمومی به دموکراسی، بنیان فلسفی تربیت دموکراتیک هنوز به دقت تبیین نشده است. بر این اساس، هدف این مقاله، تبین بنیان های فلسفی تربیت دموکراتیک می باشد. بدین منظور مطابق با مدل اسکو، ابتدا نظریه های دموکراسی لیبرال، جماعت گرا و تفاهمی مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه از بطن مبانی انسان شناسی و مفاهیم و محورهای کلیدی هر یک از نظریه های مذبور و از راه استدلال منطقی، دلالت های تربیتی(اصول، اهداف و روشها) آنها استخراج شده است. در پایان محقق به بررسی تطبیقی مبانی انسان شناسی و دلالت های تربیتی مکاتب دموکراسی مورد نظر پرداخته است محققان به صراحت اذعان می نمایند که این کار برای اولین بار توسط آنها انجام شده است و از این حیث از نظر های انتقادی خوانندگان اندیشمند استقبال می نمایند.

کلمات کلیدی

, Lebiral Democracy, communitarian Democracy, Deliberative Democracy, foudations, principles, Goals, metods of
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102516,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and محمود مهرمحمدي},
title = {compared study of educational implications of theories of democracy},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2007},
number = {71},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {9--63},
numpages = {54},
keywords = {Lebiral Democracy; communitarian Democracy; Deliberative Democracy; foudations; principles; Goals; metods of Education},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T compared study of educational implications of theories of democracy
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A محمود مهرمحمدي
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2007

[Download]